• ติดตามผลการพิจารณาผ่านระบบ

  1.กรณีนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเข้ามาจำหน่าย

   1.1 กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็ก วัสดุก่อสร้าง เครื่องกล และยานยนต์

         กองตรวจการมาตรฐาน 1 เบอร์โทรศัพท์ 0 2202 3328-9

   1.2 กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ บริภัณฑ์ส่องสว่าง

         กองตรวจการมาตรฐาน 2 เบอร์โทรศัพท์ 0 2202 3326, 0 2202 3331, 0 2202 3332

   1.3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเล่น โภคภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์

         กองตรวจการมาตรฐาน 3 เบอร์โทรศัพท์ 0 2202 3351, 0 2202 3353

  2.กรณีนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเข้ามาใช้เอง

   2.1 กองควบคุมมาตรฐาน เบอร์โทรศัพท์ 0 2202 3386, 0 2202 3387


 • ปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาต
  • กองควบคุมมาตรฐาน เบอร์โทรศัพท์ 0 2202 3386, 0 2202 3387

 • HS – CODE
  • ชนากานต์ แพทย์พงศ์ 0 2202 3462

  • เพชรชนก หมอกเมฆ 0 2202 3473

  • รุจิภา พิลัยเลิศ 0 2202 3361

 • ปัญหาในการใช้งานระบบ
  • ศูนย์บริการ TISI NSW 0 2202 3304 , 0 2354 3266

  • E-Mail : nsw@tisi.mail.go.th