ติดต่อศูนย์บริการ NSW
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
75/42 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 02-202-3304, 02-354-3266-7
โทรสาร : 02-354-3276
อีเมล : nsw@tisi.go.th