เอกสารเผยแพร่
โปสเตอร์
  รู้จัก สมอ.
  มอก.น่ารู้
  เครื่องหมายน่ารู้
  ประโยชน์ของเครื่องหมายมาตรฐาน
แผ่นพับ
  มาตรฐานกับการคุ้มครองผู้บริโภค
  ถ้าท่านเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์บังคับ ท่านควรปฏิบัติอย่างไร (ปรับปรุงใหม่)
  ครอบครัวอุ่นใจด้วยเครื่องหมายมาตรฐาน
  เลือกท่อพีวีซี เลือกที่มี มอก. เพื่อความปลอดภัย
  แผ่นพับการรักษาคุณภาพและการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ความยั่งยืน
  แผ่นพับการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามาถรผู้ผลิตชุมชนเพื่อแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  แผ่นพับการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (มอก.) รายสาขา
  แผ่นพับการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดระบบการบริหารงานคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์
  แผ่นพับข้อมูลโครงการ "ร้าน มอก."
  แผ่นพับรายชื่อ "ร้าน มอก." ประจำปี 2559
  แผ่นพับชวนเล่นให้ปลอดภัย
  แผ่นพับเครื่องดับเพลิง มอก. 332-2537
InfoGraphic
  สมอ.จัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ
  แผนแม่บทการกำหนดมาตรฐาน 37 สาขา 2000 มาตรฐาน
  การต่อยอดอุตสาหกรรม
  สมอ. ร่วมกับ สวทช. ลงนามบันทึกความเข้าใจ
  สมอ. ห่วงใยประชาชน
  สมอ. ปรับมาตรฐาน 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์รองรับ AEC
  สมอ. กับองค์กรโปร่งใส
  สมอ. ขับเคลื่อนมาตรฐานผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
  มอก.๙๙๙๙ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม
เอกสารเผยแพร่อื่นๆ
  รายงานผลการคำนวณ ต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 9999 เล่ม 1 - 2556
  มาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มอก. 9999
  เอกสาร มอก. 20-2543 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย
  เอกสาร มอก. 1227-2539 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน และ มอก. 1228-2549 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น
  การ์ตูนชุมชนมาตรฐานกับอัศวิน มอก.
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565