บริการ (Service)

 ประกาศที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. ปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
  1. คำสั่ง สมอ. เรื่อง ระบบสำหรับการปฎิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  2. ประกาศ สมอ. เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566
  3. ประกาศ สมอ. เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2566
 
 บริการของ สมอ.
  1. บริการอิเล็กทรอนิกส์ สมอ. (ระบบ SSO)
        e-License (ระบบการออกใบอนุญาต มอก.)
        TISI-NSW (ระบบบันทึกข้อมูลการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน)
        e-Surveillance (ระบบตรวจการอิเล็กทรอนิกส์)
        e-Accreditation (ระบบรับรองระบบงาน หน่วยตรวจ หน่วยรับรอง ห้องปฏิบัติการ)
        ระบบสร้าง QR Code ผลิตภัณฑ์ของใบอนุญาต มอก.
        Webboard สมอ. (สอบถาม/ร้องเรียน)
        TISI-EXAM (ระบบทดสอบความรู้ มอก.)
        ขึ้นทะเบียนตามมาตรา 5
        e-Scope (ระบบพิจารณาขอบข่ายผลิตภัณฑ์ฯ)
  2. e-Market Surveillance ระบบตรวจสถานที่จำหน่าย
  3. สั่งซื้อหนังสือ มอก./มตช.ออนไลน์
  4. การสั่งซื้อหนังสือมาตรฐานของ ISO, IEC
  5. การแปลใบอนุญาตและใบรับรอง
  6. ขอการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส)
  7. โครงการ "ร้าน มอก."

   เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ สมอ.

 
 สืบค้นข้อมูล
  1. ข้อมูลเปิดเผย (Open Data) ของ สมอ.
  2. แบบสำรวจความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อข้อมูลเปิด (Open Data) ด้านการมาตรฐาน ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
  3. รายชื่อมาตรฐาน มอก.
  4. รายชื่อมาตรฐาน มผช.
  5. รายชื่อมาตรฐานในฐานข้อมูลห้องสมุด
  6. หลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต
  7. รายชื่อโรงงานที่ทำการผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
  8. มาตรการ/กฎระเบียบทางเทคนิค
  9. ชื่อย่อในการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน (TISI ShortName)
 
 ข้อมูลประชาสัมพันธ์
  1. ระบบบันทึกข้อมูลการนำเข้าผลิตภัณฑ์ ที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (TISI NSW)
  2. ขั้นตอนการยื่นคำขอรับใบอนุญาตผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-License)
  3. การขอรับการรับรองระบบงาน (e-Acc)
  4. ตรวจสอบพิกัดของกรมศุลกากร ที่ สมอ. ควบคุม
  5. ดาวน์โหลดเครื่องหมายต่างๆ ของ สมอ.
  6. มาตรการและกฎระเบียบทางเทคนิคประเทศคู่ค้า
  7. ห้องสมุด
  8. แผนปฏิบัติการดิจิทัล สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2566-2570
  9. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  10. ระบบรายงานผลทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ (TISI-E Report)

 บริการข้อมูลทั่วไป
  ศูนย์ปฏิบัติการ DOC
  วิเคราะห์ข้อมูลกับ สมอ.
  เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
  ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
  คู่มือประชาชน
  ระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ( E-portfolil )
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565