บริการ (Service)

 ประกาศที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. ปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
  1. คำสั่ง สมอ. เรื่อง ระบบสำหรับการปฎิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  2. การสั่งซื้อหนังสือมาตรฐานของ ISO, IEC และประเทศสมาชิก
 
 บริการของ สมอ.
  1. บริการอิเล็กทรอนิกส์ สมอ. (ระบบ SSO)
        e-License (ระบบการออกใบอนุญาต มอก.)
        TISI-NSW (ระบบบันทึกข้อมูลการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน)
        e-Surveillance (รายงานการตรวจติดตาม)
        e-Accreditation (รับรองระบบงาน หน่วยตรวจ หน่วยรับรอง ห้องปฏิบัติการ)
        ระบบสร้าง QR Code ผลิตภัณฑ์
        Webboard สมอ. (สอบถาม/ร้องเรียน)
        TISI-EXAM (การทดสอบความรู้ มอก.)
        ขึ้นทะเบียนตามมาตรา 5
        e-Scope (พิจารณาขอบข่ายผลิตภัณฑ์ฯ)
  2. สั่งซื้อหนังสือ มอก./มตช.ออนไลน์
  3. การสั่งซื้อหนังสือมาตรฐานของ ISO, IEC
  4. การแปลใบอนุญาตและใบรับรอง
  5. คำขอการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส)
  6. โครงการ "ร้าน มอก."

   เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ สมอ.

 
 สืบค้นข้อมูล
  1. ข้อมูลเปิดเผย (Open Data) ของ สมอ.
  2. รายชื่อมาตรฐาน มอก.
  3. รายชื่อมาตรฐาน มผช.
  4. รายชื่อมาตรฐานในฐานข้อมูลห้องสมุด
  5. หลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต
  6. รายชื่อโรงงานที่ทำการผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
  7. มาตรการ/กฎระเบียบทางเทคนิค
 
 ข้อมูลประชาสัมพันธ์
  1. ระบบบันทึกข้อมูลการนำเข้าผลิตภัณฑ์ ที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (TISI NSW)
  2. ขั้นตอนการยื่นคำขอรับใบอนุญาตผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-License)
  3. การขอรับการรับรองระบบงาน (e-Acc)
  4. ตรวจสอบพิกัดของกรมศุลกากร ที่ สมอ. ควบคุม
  5. ดาวน์โหลดเครื่องหมายต่างๆ ของ สมอ.
  6. มาตรการและกฎระเบียบทางเทคนิคประเทศคู่ค้า
  7. ห้องสมุด

 บริการข้อมูลทั่วไป
  ศูนย์ปฏิบัติการ DOC
  วิเคราะห์ข้อมูลกับ สมอ.
  เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
  ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
  คู่มือประชาชน
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565