ข่าว / บทความที่เกี่ยวกับ มตช.
 เอกสารเผยแพร่
  ISO/CASCO เพื่อประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญร่วมกำหนดมาตรฐาน ISO/CASCO สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านกำหนดมาตาฐาน
(พ.ศ. 2565-2570)
 
  การทำงานรูปแบบใหม่ห่างไกล COVID-19 ด้วย มตช. 45005-2564 
  เอกสารสำหรับการสัมมนา "มาตรฐานการจัดการและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน” เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 
  ข้อตกลงร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการกาหนดคุณลักษณะของบรรจุภัณฑ์พลาสติกให้สามารถนากลับมารีไซเคิล 
  มตช.14020-2566 ถ้อยแถลงด้านสิ่งแวดล้อมและโปรแกรมสำหรับผลิตภัณฑ์ - หลักการและข้อกำหนดทั่วไป 
  มตช.14021-2566 ฉลากสิ่งแวดล้อมและคำประกาศ - การประกาศรับรองตนเองด้านสิ่งแวดล้อม(ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 2) 
  มตช.14026-2566 ฉลากสิ่งแวดล้อมและคำประกาศ หลักการ ข้อกำหนดและแนวทางสำหรับการสื่อสารข้อมูลฟุตพรินต์ 
  มตช.14027-2566 ฉลากสิ่งแวดล้อมและคำประกาศ - การพัฒนาข้อกำหนดเฉพาะของกลุ่มผลิตภัณฑ์ 
  มตช.14029-2566 ถ้อยแถลงสิ่งแวดล้อมและโปรแกรมสำหรับผลิตภัณฑ์ - การยอมรับร่วมของคำประกาศด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ และโปรแกรมการสื่อสารฟุตพรินต์ 
  มตช.17030-2566 การตรวจสอบและรับรอง - ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับเครื่องหมายการรับรองความสอดคล้องของบุคคลที่สาม 
  มตช.17032-2566 (ISO/IEC TR 17032:2019) การตรวจสอบและรับรอง - แนวทางและตัวอย่างของรูปแบบการรับรองสาหรับการรับรองกระบวนการ 
  มตช.17067 -2566 การตรวจสอบและรับรอง - พื้นฐานของการรับรองผลิตภัณฑ์และแนวทางสำหรับรูปแบบการรับรองผลิตภัณฑ์ 
  มตช.22003 22003 เล่ม 1-2566 ความปลอดภัยอาหาร -ส่วนที่ 1 ข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจประเมินและให้การรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร 
  มตช.22003 22003 เล่ม 2-2566 ความปลอดภัยอาหาร - ส่วนที่ 2 ข้อกำหนดสำหรับหน่วยประเมินและให้การรับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และบริการ รวมถึงให้การตรวจประเมินระบบความปลอดภัยอาหาร 
  มตช.27001-2566 ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และการปกป้องความเป็นส่วนตัว - ระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศ - ข้อกำหนด 
  มตช.27002-2566 ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และการปกป้องความเป็นส่วนตัว - การควบคุมความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
  มตช.27005-2566 ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และการปกป้องความเป็นส่วนตัว - ข้อแนะนำในการประเมินความเสี่ยงต่อความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
  มตช.37122-2566 เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน-ตัวชี้วัดสำหรับเมืองอัจฉริยะ และ มตช.37123-2566 เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน ตัวชี้วัดสำหรับเมืองพร้อมคืนสภาพ 
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565