เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
   หน่วยงานภายในกระทรวง
          หน่วยงานระดับกรม
                 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.)
                 กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)
                 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)
                 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)
                 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล (สอน.)
                 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)
                 สำนักงานรัฐมนตรี (สร.)
          รัฐวิสาหกิจ
                 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
          หน่วยงานในกำกับ
                 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
          สถาบันอิสระ
                 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
                 สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)
                 สถาบันอาหาร (NFI)
                 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI)
                 สถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ (MASCI)
                 สถาบันยานยนต์
                 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
                 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)
                 สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (ISIT)
   เว็บไซต์อื่นๆ
            โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)
            ระบบคลังข้อมูลการค้าของไทย
            ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
            สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
            ศูนย์ข้อมูลกลางด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย
            กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
            ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
            รับแจ้งเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม
            การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
            ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
            ระบบประเมินประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ (Logistics Perfomance Indicator)
            ASTM International
            กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
            ศูนย์อำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนและผู้ประกอบการ (SCIE)
            สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
            คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
            ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP IDE Center)
            โครงการพัฒนาระบบ Tuorism Gateway เพื่อรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยว
            Future Economy and Internet Governance : Big Change to Big Chance
            สื่ออินโฟกราฟฟิกเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรม และการส่งเสริมคุณธรรม
            แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2561
            นโยบาย "การให้และรับของขวัญ"
            ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
            โครงการส่งเสริม SMEs เข้าสู่ Global Value Chain
            สรุปเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการภายใต้ พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
          พ.ศ.2511 ที่ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ.2562
            เครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565