เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
   หน่วยงานภายในกระทรวง
          หน่วยงานระดับกรม
                 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.)
                 กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)
                 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)
                 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)
                 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล (สอน.)
                 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)
                 สำนักงานรัฐมนตรี (สร.)
          รัฐวิสาหกิจ
                 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
          หน่วยงานในกำกับ
                 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
          สถาบันอิสระ
                 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
                 สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)
                 สถาบันอาหาร (NFI)
                 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI)
                 สถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ (MASCI)
                 สถาบันยานยนต์
                 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
                 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)
                 สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (ISIT)
   เว็บไซต์อื่นๆ
            โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)
            ระบบคลังข้อมูลการค้าของไทย
            ระบบสำรวจอิเล็กทรอนิกส์
            ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
            สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
            ศูนย์ข้อมูลกลางด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย
            กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
            ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
            Thailand Outlook
            รับแจ้งเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม
            การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
            ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
            ระบบประเมินประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ (Logistics Perfomance Indicator)
            ASTM International
            กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
            ศูนย์อำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนและผู้ประกอบการ (SCIE)
            สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
            คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
            ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ชุดที่ 3 (ป.ป.ช.)
            ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560
            ข้อมูลมาตรฐานและผลิตภัณฑ์ยางและวิธีทดสอบ
            รายชื่อสถาบันหรือสถานพยาบาลที่การแพทย์แผนไทยรับรองฯ ตามมาตรา 15 (4)
            การแจ้งข้อมูลสมาคมหรือมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 15(3)
            รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ผลิตบัณฑิตฯ ซึ่งมีสิทธิเสนอรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการสภาฯ ตามมาตรา 15(2) แห่งพรบ.วิชาชีพฯ
            ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP IDE Center)
            วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561 (Thailand Inventors' Day 2018)
            รับสมัครและสรรหาผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2561
            โครงการพัฒนาระบบ Tuorism Gateway เพื่อรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยว