การประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (ITA)

การเปิดเผยข้อมูล

 ข้อมูลพื้นฐาน
  O1 โครงสร้างหน่วยงาน
  O2 ข้อมูลผู้บริหาร
  O3 อำนาจหน้าที่
  O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
  O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
          -  พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑
          -  พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑
          -  ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 ข่าวประชาสัมพันธ์
  O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
 การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล
  O8 Q&A
  O9 Social Network
          -  Facebook (สมอ.)
          -  Youtube (สมอ.)
          -  twitter (สมอ.)
 แผนดำเนินงาน
  O10 แผนดำเนินงานประจำปี
  O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 การปฎิบัติงาน
  O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริต

 การให้บริการ
  O14 มาตรฐานการให้บริการ
  O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  O17 E-Service
          -  ระบบ E-License
          -  ขอขยายระยะเวลาเปิดใช้รหัส EXEMPT100 กรณีนำสินค้าออกจากเขตปลอดอากร
          -  ระบบการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
          -  ระบบตรวจติดตามออนไลน์
          -  TISI E-PAYMENT
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
  O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
  O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  O29 แนวปฎิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
  O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  O32 ช่องทางการรับฟังคงวามคิดเห็น
  O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  O34 เจตจำนงสุจริตของผู้้บริหาร
  O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
  O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
  O39 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
  O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
  O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน