การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (ITA)

การเปิดเผยข้อมูล

 ข้อมูลพื้นฐาน
  O1 โครงสร้างหน่วยงาน
  O2 ข้อมูลผู้บริหาร
  O3 อำนาจหน้าที่
  O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
  O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
          -  พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑
          -  พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑
          -  ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
          -  ระเบียบสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๕๙ (NSW)
          -  กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียม
 ข่าวประชาสัมพันธ์
  O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
 การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล
  O8 Q&A
  O9 Social Network
          -  Facebook (สมอ.)
          -  Youtube (สมอ.)
          -  Tiktok (สมอ.)
          -  Instagram (สมอ.)
 แผนดำเนินงาน
  O10 แผนดำเนินงานประจำปี
  O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
  O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 การปฎิบัติงาน
  O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริต

 การให้บริการ
  O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  O17 E-Service
          -  e-Accreditation
          -  ระบบ E-License
          -  ขอขยายระยะเวลาเปิดใช้รหัส EXEMPT100 กรณีนำสินค้าออกจากเขตปลอดอากร
          -  ระบบการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
          -  ระบบตรวจติดตามออนไลน์
          -  TISI E-PAYMENT
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
  O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
  O39 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
  O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565