การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานของ สมอ.
  ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรื่อนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 16 ประจำปี 2563
  ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรื่อนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2562
  ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2563
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฝึกอบรมที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนฝึกอบรม Digital Technology Innovation
 
 โครงสร้างและอัตรากำลัง
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560
  โครงสร้างและอัตรากำลัง ของ สมอ.
 
 สวัสดิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547
  ระเบียบสวัสดิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมว่าด้วยประเภทของสวัสดิการและการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ พ.ศ.2562
 
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การพัฒนาคุณภาพชีวิต
        ตรวจสุขภาพประจำปี
            โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ของข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
            โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ของข้าราชการและลูกจ้างประจำพนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาบริการ สมอ.
            โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2563 ของข้าราชการและลูกจ้างประจำพนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาบริการ สมอ.
             โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2564 ของข้าราชการและลูกจ้างประจำพนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาบริการ สมอ.
            โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2565 ของข้าราชการและลูกจ้างประจำพนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาบริการ สมอ.
  การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรใน สมอ.
        ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
        ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
        ข้อบังคับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สมอ. พ.ศ. 2553
  การหมุนเวียนบุคลากร
        ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกระทรวงอุตสาหกรรม
 
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565