การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานของ สมอ.
  ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรื่อนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2563
 
 คัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล
  ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2562
 
 โครงสร้างและอัตรากำลัง
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560
  โครงสร้างและอัตรากำลัง ของ สมอ. พ.ศ. 2561
 
 สวัสดิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  ระเบียบสวัสดิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมว่าด้วยประเภทของสวัสดิการและการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ พ.ศ.2557 (ฉบับที่ 2)
  ระเบียบสวัสดิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมว่าด้วยประเภทของสวัสดิการและการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ พ.ศ.2550
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547
 
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การพัฒนาคุณภาพชีวิต
        ตรวจสุขภาพประจำปี
            โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ของข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
            โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ของข้าราชการและลูกจ้างประจำพนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาบริการ สมอ.
  การพัฒนาบุคลากร
        แผนพัฒนาบุคลากร สมอ. ประจำปี 2561
        แผนพัฒนาบุคลากร สมอ. ประจำปี 2562
        แผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประจำปี 2563
  การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรใน สมอ.
        ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
        ข้อบังคับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สมอ. พ.ศ. 2553
  การหมุนเวียนบุคลากร
        ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกระทรวงอุตสาหกรรม