หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
  คู่มือการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ - คัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ พ.ศ. 2560
  สรุปแนวทางการดำเนินการตาม หนังสือ ก.พ. ว10 ลว. 9 ต.ค. 2561
  หนังสือ ก.พ. ว10 ลว 9 ต.ค. 2561
 
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการฯ สมอ. ปี 2558
  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการฯ สมอ. ปี 2559
 
 การประเมินเลื่อนระดับ
  ประกาศ อ.ก.พ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประเภทวิชาการ ชก. และ ชพ.
  ผัง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของ สมอ.
  ผังการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ ของ สมอ.
  ผังการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ของ สมอ.
  ผังการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของ สมอ.
  ผังการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ของ สมอ.
  หนังสือสำนักงาน-ก.พ.-ที่-นร-1006-ว-7-ลว-6-มี.ค.-52
  หนังสือสำนักงาน-ก.พ-ที่-นร-0708.1-ว-22-ลว-30-ก.ย.-40
  หนังสือสำนักงาน-ก.พ-ที่-นร-0708.4-ว-16-ลว-29-ก.ย.-38
  หนังสือสำนักงาน-ก.พ-ที่-นร-1006-ว-10-ลว-15-ก.ย.-48
  หนังสือสำนักงาน-ก.พ-ที่-นร-1006-ว-34-ลว-29-ต.ค.-47
 
 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุรับราชการ
  คู่มือการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าทำงานในส่วนราชการ พ.ศ. 2559
  คู่มือการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ - สอบแข่งขัน พ.ศ. 2562
 
 การสร้างขวัญและกำลังใจ
  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561
 
 บรรจุและแต่งตั้งบุคคล
  กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553
  กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551
  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1_ว20 ลว 27 ธ.ค. 2555 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
 
 สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
  108 คำถาม พนักงานราชการ 2
  คู่มือการบริหารระบบพนักงานราชการ พ.ศ.2559
  ผังสรรหาและลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
 
 หลักเกณฑ์การรับเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์
  ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองฯ ฉบับที่ 33
  พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. 2484
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณณ์ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณณ์ฯ พ.ศ. 2536
 
 พรบ.บำเหน็จบำนาญ (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2551
 
 พระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562
 
 พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562
 
 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ. 2562