หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 อ.ก.พ. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ พ.ศ. 2562
  ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ 1/2563 ลว. 24 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  ประกาศ สมอ. ลว. 24 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับคัดเลือกเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  ผังการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 
 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุรับราชการ
  คู่มือการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าทำงานในส่วนราชการ พ.ศ. 2559
  คู่มือการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ – สอบแข่งขัน พ.ศ. 2562
  ผังการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว17 ลว 11 ธันวาคม 2556
  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว3 ลว 15 กุมภาพันธ์ 2561
  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นก 1004/ว12 ลว 2 กรกฎาคม 2562
 
 การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
  ผังการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
  คู่มือการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ - คัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ พ.ศ. 2560
  สรุปแนวทางการดำเนินการตาม หนังสือ ก.พ. ว10 ลว. 9 ต.ค. 2561
  หนังสือ ก.พ. ว10 ลว 9 ต.ค. 2561
  หนังสือ ก.พ. ที่ นร 1004/ว17 ลว 31 ต.ค. 2559
  หนังสือ ก.พ. ที่ นร 1004/ว1 ลว 30 ม.ค. 2563
 
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการฯ สมอ. ปี 2558
  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการฯ สมอ. ปี 2559
 
 การประเมินเลื่อนระดับ
  ประกาศ อ.ก.พ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประเภทวิชาการ ชก. และ ชพ.
  ผัง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของ สมอ.
  ผังการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ ของ สมอ.
  ผังการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ของ สมอ.
  ผังการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของ สมอ.
  ผังการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ของ สมอ.
  หนังสือสำนักงาน-ก.พ.-ที่-นร-1006-ว-7-ลว-6-มี.ค.-52
  หนังสือสำนักงาน-ก.พ-ที่-นร-0708.1-ว-22-ลว-30-ก.ย.-40
  หนังสือสำนักงาน-ก.พ-ที่-นร-0708.4-ว-16-ลว-29-ก.ย.-38
  หนังสือสำนักงาน-ก.พ-ที่-นร-1006-ว-10-ลว-15-ก.ย.-48
  หนังสือสำนักงาน-ก.พ-ที่-นร-1006-ว-34-ลว-29-ต.ค.-47
 
 การสร้างขวัญและกำลังใจ
  ผังการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น สมอ.
  ประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561
  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561
  ประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562
  ข้าราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562
  ประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563
  ข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2563
 
 บรรจุและแต่งตั้งบุคคล
  ประกาศ อ.ก.พ. เรื่อง กำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญบรรจุใหม่ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้รับโอน และข้าราชการพลเรือนสามัญที่บรรจุกลับเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรณีการขอโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่น
  กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553
  กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551
  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1_ว20 ลว 27 ธ.ค. 2555 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว19 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2553
  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว11 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2553
  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013/ว3 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
  ผังการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 
 สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
  108 คำถาม พนักงานราชการ 2
  คู่มือการบริหารระบบพนักงานราชการ พ.ศ.2559
  ผังสรรหาและลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
 
 หลักเกณฑ์การรับเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์
  ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองฯ ฉบับที่ 33
  พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. 2484
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ. 2536
  พ.ร.บ. เหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. 2584
  การเสนอขอพระราชการทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561
  การเสนอขอพระราชการทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563
  การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. 2561
  การเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณณ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
 
 บำเหน็จบำนาญ
  พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
  พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2527
  หนังสือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ที่ กบข. 5020/ว3890/2549 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2549
  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.9/ว53 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2552
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. 2519
 
 สวัสดิการอื่นๆ
   พระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562