หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 อ.ก.พ. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ พ.ศ. 2562
  ประกาศ สมอ. ลว. 25 มกราคม 2565 เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับคัดเลือกเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  ผังการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 
 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุรับราชการ
  คู่มือการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าทำงานในส่วนราชการ พ.ศ. 2559
  คู่มือการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ – สอบแข่งขัน พ.ศ. 2562
  ผังการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว17 ลว 11 ธันวาคม 2556
  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว3 ลว 15 กุมภาพันธ์ 2561
  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นก 1004/ว12 ลว 2 กรกฎาคม 2562
 
 การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
  ผังการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
  คู่มือการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ - คัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ พ.ศ. 2560
  สรุปแนวทางการดำเนินการตาม หนังสือ ก.พ. ว10 ลว. 9 ต.ค. 2561
  หนังสือ ก.พ. ที่ นร 1004/ว10 ลว 9 ต.ค. 2561
  หนังสือ ก.พ. ที่ นร 1004/ว17 ลว 31 ต.ค. 2559
  หนังสือ ก.พ. ที่ นร 1004/ว1 ลว 30 ม.ค. 2563
 
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการฯ สมอ. ปี 2558
  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการฯ สมอ. ปี 2559
 
 การประเมินเลื่อนระดับ
  ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชื่ยวชาญ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การรับโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับอาวุโส สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การจัดกลุ่มตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการ ในสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 
  ผัง ขั้นตอนการประเมินบุคคลและประเมินผลงาน (ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ) ที่ว่าง ของ สมอ.
  ผัง ขั้นตอนการประเมินบุคคลและประเมินผลงาน (ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ) กรณีตำแหน่งที่มีลักษณะกรอบระดับตำแหน่งเลื่อนไหล ของ สมอ.
  ผัง ขั้นตอนการประเมินบุคคลและประเมินผลงาน ระดับเชี่ยวชาญ ของ สมอ.
  ผัง ขั้นตอนการประเมินบุคคลและประเมินผลงาน ระดับระดับทรงคุณวุฒิ ของ สมอ.
 
  หนังสือสำนักงาน-ก.พ.-ที่-นร-1006-ว-9-ลว-20-เม.ย.-65
  หนังสือสำนักงาน-ก.พ.-ที่-นร-1006-ว-6-ลว-10-มี.ค.-65
  หนังสือสำนักงาน-ก.พ.-ที่-นร-1006-ว-28-ลว-19-พ.ย.-64
  หนังสือสำนักงาน-ก.พ.-ที่-นร-1006-ว-25-ลว-19-ต.ค.-64
  หนังสือสำนักงาน-ก.พ.-ที่-นร-1008-ว-16-ลว-11-ส.ค.-64
  หนังสือสำนักงาน-ก.พ.-ที่-นร-1006-ว-15-ลว-11-ส.ค.-64
  หนังสือสำนักงาน-ก.พ.-ที่-นร-1006-ว-14-ลว-11-ส.ค.-64
  หนังสือสำนักงาน-ก.พ.-ที่-นร-1006-ว-13-ลว-11-ส.ค.-64
  หนังสือสำนักงาน-ก.พ.-ที่-นร-1006-ว-16-ลว-22-มิ.ย.-52
  หนังสือสำนักงาน-ก.พ.-ที่-นร-1006-ว-7-ลว-6-มี.ค.-52
  หนังสือสำนักงาน-ก.พ-ที่-นร-0708.1-ว-22-ลว-30-ก.ย.-40
  หนังสือสำนักงาน-ก.พ-ที่-นร-0708.4-ว-16-ลว-29-ก.ย.-38
 
 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
  ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
            ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
            หนังสือสำนักงาน-ก.พ-ที่-นร-1008-ว-20-ลว-1-ส.ค.-54
            หนังสือสำนักงาน-ก.พ-ที่-นร-1008-ว-3-ลว-23-ก.พ.-54
  ตำแหน่งด้านพัสดุ
            ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2562
            หนังสือกรมบัญชีกลาง-ที่-กค-0405.6-ว-402-ลว-19-ส.ค.-62
 
  ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 และประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2560
 
 การสร้างขวัญและกำลังใจ
  ผังการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น สมอ.
  ประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561
  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561
  ประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562
  ข้าราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562
  ประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563
  ข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2563
  ประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564
  ข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2564
 
 บรรจุและแต่งตั้งบุคคล
  กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553
  กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551
  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1_ว20 ลว 27 ธ.ค. 2555 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว19 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2553
  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว11 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2553
  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013/ว3 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
  ผังการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 
 สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
  108 คำถาม พนักงานราชการ 2
  คู่มือการบริหารระบบพนักงานราชการ พ.ศ.2559
  ผังสรรหาและลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
 
 การพัฒนาบุคลากร
  แผนพัฒนาบุคลากร สมอ. ประจำปี 2561
  แผนพัฒนาบุคลากร สมอ. ประจำปี 2562
  แผนพัฒนาบุคลากร สมอ. ประจำปี 2563
  แผนพัฒนาบุคลากร สมอ. ประจำปี 2564
  แผนพัฒนาบุคลากร สมอ. ประจำปี 2565
 
 หลักเกณฑ์การรับเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ. 2564
  พ.ร.บ. เหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. 2484 และแก้ไขเพิ่มเติม
  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564
  การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. 2561
  การเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
 
 บำเหน็จบำนาญ
  พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
  พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2527
  หนังสือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ที่ กบข. 5020/ว3890/2549 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2549
  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0411.7/ว14 ลงวันที่ 28 มกราคม 2565
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. 2519 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
 สวัสดิการอื่นๆ
   พระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562
 
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565