การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและต่อต้านการรับสินบน
 
 สมอ.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงและทบทวนคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
(วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม ซี ชั้น 11. โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ. กรุงเทพฯ)
 
 วันที่ (11 กพ. 62) สมอ. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและต่อต้านการรับสินบน พร้อมจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำมาตรการภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต”
 
 ฝึกอบรมหลักสูตร ISO 37001 : 2016 มาตรฐานระบบการจัดการการต่อต้านการให้และการรับสินบน วันนี้ (12 มิ.ย.2562)
 
 ฝึกอบรม เรื่อง ISO 37001:2016 Anti-bribery management systems ณ ห้องประชุม 200 สมอ. ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562
 
 วันที่ 2 มีนาคม 2563 นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและต่อต้านการรับสินบน