การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 ระบบ E - License
 ระบบ NSW
 ระบบตรวจติดตามออนไลน์
 TISI E-PAYMENT
 รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเสียงตามสาย
 โครงการบรรยายความรู้ เรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม
 กฎหมายและมาตรการของ ป.ป.ช. ในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ
 กฎหมาย ป.ป.ช. การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคกับประโยชน์ส่วนรวม
 5 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ
 รู้หรือไม่!! เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี ต้องยึด 7 หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
 วิชาการ สารวินัย ตอนที่ 1 : พฤติกรรมฉันชู้สาว
 วินัยน่ารู้ ตอนที่ 1 : วินัยข้าราชการคืออะไร สำคัญอย่างไร
 โทษทางวินัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
 รายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สมอ.
 การเสนอจัดทำรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต
 เอกสารการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยขน์ส่วนรวม
 เอกสารนำเสนอประกอบการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยขน์ส่วนรวม
 การบรรยายฝึกอบรม เรื่อง "การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม"
 
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565