การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 ประกาศเจตนารมณ์เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
 
 ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (no Gift Policy)
 
 ประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
 ประกาศ สมอ. เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชาเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย
 
 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและต่อต้านการรับสินบน
 
 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
 
 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 
 แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 
 โครงการฝึกอบรม "บรรยายธรรมะ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรของ สมอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565"
 
 7 หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติ อย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
 
 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
 
 การสืบสานประเพณีสงกรานต์ สมอ. ปี 2565
 
 โครงการจิตอาสา
 
 เรื่องเล่าคุณธรรม ทำงานสำเร็จ ด้วยหลัก "อิทธิบาท ๔"
 
 เรื่องเล่าคุณธรรม ทำอย่างไร จึงจะมีความสุขในการทำงาน ด้วยหลัก "สังคหวัตถุ ๔"
 
 องค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
 การนำกลับมาใช้ และสร้างนวัตกรรมของเดิม BCG
 
 คู่มือต่อต้านการทุจริตตามมาตรา63
 
 รู้หรือไม่!! เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี ต้องยึด 7 หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
 
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565