การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 กฎหมายและมาตรการของ ป.ป.ช. ในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ
 กฎหมาย ป.ป.ช. การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคกับประโยชน์ส่วนรวม
 ความหมาย จุดมุ่งหมาย และความสำตัญของวินัยข้าราชการพลเรือน
 มีพฤติกรรมฉันชู้สาว แม้ไม่มีพยานหลักฐานชัดเจน ก็มีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
 แนวทางปฎิบัติการยืมหรือใช้พัสดุภายใน สมอ.
 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
 การรับทรัพย์สิน กับ การรับสินบน ต่างกันอย่างไร
 คดีตัวอย่างการเรียกรับทรัพย์สินและประโยชน์อื่นใด
 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
 รายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ สมอ. ครั้งที่ 1/2565
 การมอบหมายผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
 มาตรการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สมอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รายงานสรุปมาตรการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
 
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565