การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (ITA) 2566

การเปิดเผยข้อมูล

  O1 โครงสร้าง
  O2 ข้อมูลผู้บริหาร
  O3 อำนาจหน้าที่
          -  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560
          -  อำนาจหน้าที่
  O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  O5 ข้อมูลการติดต่อ
  O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
          -  พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑
          -  พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑
          -  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
          -  ระเบียบสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๕๙ (NSW)
  O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
  O8 Q&A
          -  ถาม-ตอบ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
          -  ถาม-ตอบ เว็บบอร์ดของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
          -  ถาม-ตอบ E-license
  O9 Social Network
          วิธีการเข้าช่องทางสังคมออนไลน์ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
                    -  Facebook (สมอ.)
                    -  Youtube (สมอ.)
                    -  Tiktok (สมอ.)
  O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
  O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
          -  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจติดตามผลผู้รับใบอนุญาต (Tisi-WI-SV-01)
          -  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินงาน เรื่อง การกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
          -  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การกำหนดมาตรฐาน
          -  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวนประเมินความพร้อมด้านการจัดการคุณภาพเบื้องต้น (มผช.)
          -  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจประเมินและแจ้งผลการตรวจสอบ
          -  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำใบรับรอง
  O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
          -  ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
          -  รายงานความเชื่อมั่นและความพึงใจของผู้บริโภค
  O18 E-Service
          -  e-Accreditation
          -  ระบบ E-License
          -  ระบบการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
          -  ระบบตรวจติดตามออนไลน์
          -  TISI E-PAYMENT
  O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
          -  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบดำเนินงาน
          -  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน
          -  ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
          -  ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จ้างโครงการปรับปรุงพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551)
          -  ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบลงทุน สมอ.)
  O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
          -  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนตุลาคม 2565
          -  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤศจิกายน 2565
          -  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนธันวาคม 2565
          -  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมกราคม 2566
          -  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกุมภาพันธ์ 2566
          -  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมีนาคม 2566
  O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
           (1) หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
                 ระเบียบข้าราชการพลเรือน
                      -  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2562
                      -  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2558
                      -  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
                 อ.ก.พ. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
                      -  คู่มือการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป้นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ
                      -  ผังการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการ
                      -  กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาและการเลือกข้าราชการเป้นอนุกรรมการ อ.ก.พ. สามัญ 2552
                      -  ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับคัดเลือกเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สมอ.
                 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุรับราชการ
                      -  คู่มือ การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าทำงานในส่วนราชการ
                      -  คู่มือ การสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบคุคคลเข้ารับราชการการสอบแข่งขัน
                      -  ผังการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
                      -  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร. 104_ว3 ลว 15 กุมภาพันธ์ 2561
                      -  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004_ว12 ลว 2 กรกฎาคม 2562
                      -  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004_ว17 ลว 11 ธันวาคม 2556
                 สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
                      -  คู่มือการบริหารระบบพนักงานราชการ พ.ศ. 2559
                      -  ผังสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
                      -  108 คำถาม พนักงานราชการ 2
                      -  คู่มือการบริการพนักงานราชการ 2563
                      -  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ
                 การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
                      -  คู่มือ การสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ การอนมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
                      -  ผังการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
                      -  หนังสือ ก.พ. ที่ นร 1004_ว3 ลว 31 มกราคม 2566
                      -  หนังสือ ก.พ. ที่ นร 1004_ว7 ลว 4 พฤศจิกายน 2563
                      -  หนังสือ ก.พ. ที่ นร 1004_ว1 ลว 30 มกราคม 2563
                      -  หนังสือ ก.พ. ที่ นร 1004_ว10 ลว 9 ตุลาคม 2561
                      -  หนังสือ ก.พ. ที่ นร 1004_ว17 ลว 31 ตุลาคม 2559
                      -  หนังสือ ก.พ. ที่ นร 1004_ว21 ลว 3 พฤศจิกายน 2558
           (2) หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
                 การบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
                      -  หนังสือ ก.พ. ที่ นร 1013_ว3 ลว 5 กุมภาพันธ์ 2562
                      -  หนังสือ ก.พ. ที่ นร 1008.1_ว20 ลว 27 ธันวาคม 2555
                      -  หนังสือ ก.พ. ที่ นร 1004_ว19 ลว 2 มิถุนายน 2553
                      -  หนังสือ ก.พ. ที่ นร 1006_ว11 ลว 16 มีนาคม 2553
                      -  กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553
                      -  กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551
                      -  ผังการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
                      -  คู่มือการดูแลและพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
                      -  คู่มือดำเนินการ เรื่องการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
           (3) หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคคล
                 ระเบียบเกี่ยวกับการฝึกอบรม
                      -  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
                      -  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013_8.5_ว 22 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552
                 ทุนรัฐบาล
                      -  ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
                      -  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
                      -  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองการสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล_ทุนฝึกอบรม 2565
                 ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPs)
                      -  ประกาศรับสมัครข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPs) รุ่น 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
                      -  ประกาศรับสมัครข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPs) รุ่น 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
                      -  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006_ว 7 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2557
                      -  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006_ว 10 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559
                      -  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006_ว 16 ลงวันที่ 11 กันยายน 2562
                 แผนพัฒนาบุคลากร
                      -  แผนพัฒนาบุคลากร สมอ. ประจำปี 2566
           (4) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
                 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
                      -  คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ_ภาพรวมระบบบริหารผลงานและระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2552
                      -  คู่มือ ถาม-ตอบ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ_เล่ม 1
                      -  คู่มือ ถาม-ตอบ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ_เล่ม 2
                      -  คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ_แนวทางกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 2552
                      -  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการฯ สมอ. ปี 2566
                      -  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1_ ว 12 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2555 และ Q&A
                      -  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1_ ว 28 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2558
                      -  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012.2_ 43 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
                      -  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012.2_ ว 6 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
                      -  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012.2_ ว 7 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
                      -  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012_ ว 5 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552
                      -  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012_ ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552
                      -  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012_ ว 29 ลงวันที่ 7 กันยายน 2553
           (5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
                 5.1) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
                      -  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012.2_ว13 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
                 ตำแหน่งด้านพัสดุ
                      -  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2562
                      -  หนังสือกรมบัญชีกลาง
                 ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
                      -  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008_ว3 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554
                      -  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008_ว20 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2554
                 5.2) เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
                      -  พ.ร.บ. เหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. 2484 และแก้ไขเพิ่มเติม
                      -  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ. 2564
                      -  หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508_ว 3339 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564
                      -  หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508_ว(ท) 2509 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561
                      -  หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508_ว(ท) 6818 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
                      -  หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508_ว(ท) 4995 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
                      -  หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508_ว(ท) 5360 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
                      -  หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508ว(ท) 1097 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566
                      -  หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508ว(ท) 5360 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
                      -  หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508ว(ท) 5480 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2556
                 5.3) บำเหน็จบำนาญ
                      -  พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และแก้ไขเพิ่มเติม
                      -  พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และแก้ไขเพิ่มเติม
                      -  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2527
                      -  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. 2519 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
                      -  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0411.7_ว14 ลงวันที่ 28 มกราคม 2565
                      -  หนังสือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ที่ กบข. 5020_ว3890_2549 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2549
                      -  กฎกระทรวง (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539
                      -  กฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ 2546
                      -  กฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ 2546แก้ไขถึง ฉบับ 2 _2553
                      -  กฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563
                      -  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด 2554
                      -  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0406.5ว287 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2552
                 5.4) ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
                      -  คู่มือคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 2565
                      -  ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ สมอ. ประจำปี พ.ศ.2565
                 5.5) โครงการตรวจสุขภาพ
                      -  โครงการตรวจสุขภาพ ปี 2566
                 5.6) การศึกษาบุตร
                      -  พระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562
                 5.7) สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
                      -  ระเบียบสวัสดิการ สมอ. 2562
                      -  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ 2555
  O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
          -  การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เกิดการมีร่วมร่วมในการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
          -  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง การขับเคลื่อนผู้ตรวจประเมินด้านวิชาการห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ
  O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
            -  การจัดกิจกรรมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
            -  การเผยแพร่นโยบาย No Gift Policy
  O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
            -  รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน ของ สมอ.
  O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
            -  แผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
            -  แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
            -  รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
            -  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
  O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
            -  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)
            -  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมคุณ ธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)
  O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
  O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
           การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
                - คำสั่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ 116/2566 ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบหมายข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานจริยธรรม
                - คำสั่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ 352/2564 ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มงานจริยธรรม
                - ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
           ช่องทางติดต่อกลุ่มงานจริยธรรม
           การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
                - หนังสือแจ้งแนวทางการจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
                - แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
           กิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน
  O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
            -  การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
            -  การมอบหมายผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
            -  ผลการก้าวหน้าและการดำเนินงานตามมาตการเพื่อส่งเสริมและความโปร่งใสภายในสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
            -  การจัดกิจกรรมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
            -  การเผยแพร่นโยบาย No Gift Policy
            -  กิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน
            -  การจัดโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำความผิดวินัย
            -  QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์หน่วยงานเพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA
            -  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565