20 มิถุนายน 2560  นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการ สมอ. เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง วัสดุก่อสร้างในโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) และรายละเอียดเกี่ยวกับเหล็กที่ใช้เป็นวัสดุก่อสร้างงานโยธาในโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน (ช่วงกรุงเทพ – นครราชสีมา)

วันที่เผยแพร่ : 2017-06-21 09:29:28


อ่านต่อ..

วันที่ประกาศ หัวข้อข่าว
2017-06-21 09:29:28

20 มิถุนายน 2560 
นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการ สมอ. เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง วัสดุก่อสร้างในโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน

ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) และรายละเอียดเกี่ยวกับเหล็กที่ใช้เป็นวัสดุก่อสร้างงานโยธาในโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน (ช่วงกรุงเทพ – นครราชสีมา)

แก่ผู้ผลิตเหล็กในประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถผลิตเหล็กให้ได้ตามข้อกำหนดของโครงการหรือตามมาตรฐานต่างประเทศที่กำหนดในโครงการฯ ตามมาตรา 20 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
อำนวยความสะดวก (Ease of Doing Business) ให้กับผู้ผลิตเหล็กในประเทศ และเป็นการส่งเสริมให้ใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศตามมนโยบายรัฐบาล

โดยมี นายวันชัย พนมชัย รองเลขาธิการ สมอ. 
นายสุธน นิคมเขต ผู้อำนวยการกองตรวจการมาตรฐาน 1 และผู้แทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 230 อาคาร สมอ.

2017-06-15 15:42:29

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการ สมอ. เป็นประธานในการฝึกอบรม เรื่อง 
"การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างไร...ให้ปลอดภัย และเป็นไปตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540"

โดยได้รับเกียรติจาก นายเฉลิมพล เลียบทวี วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ณ ห้องประชุม สมอ.

2017-06-12 06:44:09

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการ สมอ.เป็นประธานในการสัมมนา เรื่อง “การรับรองระบบงานและมาตรวิทยาเพื่อการก่อสร้าง สิ่งแวดล้อม และการคมนาคม” โดยความร่วมมือของ ​4 กระทรวงหลักด้านการรับรองระบบงานของประเทศไทย และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ผนึกกำลังจัดงานวันรับรองระบบงานโลก และวันมาตรวิทยาโลก ประจำปี 2560

รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการตรวจสอบและรับรอง การรับรองระบบงาน และมาตรวิทยา ส่งเสริมผู้ประกอบการนำการรับรองระบบงานไปใช้ประโยชน์ในเรื่องการก่อสร้าง สิ่งแวดล้อม และการคมนาคม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในตลาดระดับโลก

โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารทั้ง 4 กระทรวง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ผู้ประกอบการ จำนวนกว่า 700 คนเข้าร่วมการสัมมนา ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี

วันที่ประกาศ หัวข้อประกาศ
วันที่เปิดรับ วันที่ปิดรับ ชื่อโครงการ
12 June 2017 12 July 2017 ประกาศราคากลางจ้างล้างใหญ่เครื่องปรับอากาศประจำอาคาร สมอ.
13 June 2017 26 June 2017 สอบราคาจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกระบวนการออกใบอนุญาต
16 June 2017 16 July 2017 ผู้จัดงานทัศนศึกษาในการประชุมร่วมระหว่าง PAC และ APLAC ประจำปี ค.ศ. 2017 โดยวิธีตกลงราคา
23 May 2017 23 June 2017 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาตกแต่งสถานที่การจัดสัมมนาเนื่องในวันรับรองระบบงานโลกและวันมาตรวิทยาโลก โดยวิธีตกลงราคา
29 May 2017 01 June 2017 ร่างประกวดราคาจ้างค่าปรับพื้นที่ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่อบรมสัมมนา หัวข้อประกาศ จำนวนที่เปิดรับ (คน)
04 July 2017 - 04 July 2017 โครงการสัมมนาผู้ประกอบการ เรื่อง การปรับปรุงกระบวนการอนุญาต การติดตามผล และการนำเข้าผลิตภัณฑ์ 1500
25 July 2017 - 26 July 2017 หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO/IEC 17025 : 2005 0
30 May 2017 - 31 May 2017 หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO/IEC 17025 : 2005 0
09 June 2017 - 09 June 2017

วันรับรองระบบงานโลก และวันมาตรวิทยาโลก

เรื่อง การรับรองระบบงานและมาตรวิทยาเพื่อการก่อสร้าง สิ่งแวดล้อม และการคมนาคม

“Accreditation – Delivering Confidence in construction and the built environment”

“Metrology - Measurement for Transport”
1000
03 May 2017 - 03 May 2017

การแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเครื่องหมายและฉลาก

กับกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติก พอลิเมอร์ ยาง หนัง และสีย้อมสังเคราะห์
250