สมอ. เปิดให้ประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงที่แก้ไขตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้
 ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการขออนุญาตการตรวจสอบ และการออกใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร พ.ศ. .....
 ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขอและการออกใบแทนใบอนุญาตการย้ายสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาต พ.ศ. ....
 
 ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเครื่องหมายมาตรฐาน และหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ....
 
 แบบแสดงความคิดเห็น ต่อร่างกฎกระทรวงที่แก้ไขตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ.ศ. 2511 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562
 
 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวง จำนวน 3 ฉบับ ที่ออกตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562
 
 
ท่านสามารถส่งแบบแสดงความคิดเห็นมายังกองกฎหมาย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เลขที่ 75/42 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
หรือส่งทางโทรสารหมายเลข 0 2202 3322 ได้ตั้งแต่วันที่ 4 - 19 กรกฎาคม 2562