ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี พ ร ะ ร า ช ก ฤ ษ ฎี ก า กำ ห น ด
ใ ห้ ต้ อ ง เ ป็ น ไ ป ต า ม ม า ต ร ฐ า น

โยธาและวัสดุก่อสร้าง (29 รายการ)
1มอก. 15 เล่ม 1-2555 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 1 ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพ
วันที่มีผลใช้บังคับ : 3 พ.ค. 2557
มอก. 15-2562 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
วันที่มีผลใช้บังคับ : 15 มี.ค. 2565
2มอก. 20-2559 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลม
วันที่มีผลใช้บังคับ : 18 มิ.ย. 2560
3มอก. 24-2559 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย
วันที่มีผลใช้บังคับ : 18 มิ.ย. 2560
4มอก. 50-2561 เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก
วันที่มีผลใช้บังคับ : 27 ส.ค. 2563
5มอก. 95-2540 ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง
วันที่มีผลใช้บังคับ : 30 มี.ค. 2546
6มอก. 133-2556 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว
วันที่มีผลใช้บังคับ : 31 ต.ค. 2558
มอก. 133-2562 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว
วันที่มีผลใช้บังคับ : 15 มี.ค. 2565
7มอก. 348-2540 เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ
วันที่มีผลใช้บังคับ : 6 ธ.ค. 2541
มอก. 348-2559 เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ
วันที่มีผลใช้บังคับ : 27 ก.พ. 2565
8มอก. 420-2540 ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง
วันที่มีผลใช้บังคับ : 30 มี.ค. 2546
9มอก. 528-2560 เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนสำหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูป
วันที่มีผลใช้บังคับ : 14 ก.ค. 2564
10มอก. 1227-2558 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน
วันที่มีผลใช้บังคับ : 15 มี.ค. 2560
11มอก. 1228-2561 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น
วันที่มีผลใช้บังคับ : 23 ก.พ. 2564
12มอก. 1390-2560 เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน
วันที่มีผลใช้บังคับ : 10 ม.ค. 2564
13มอก. 1479-2558 เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป
วันที่มีผลใช้บังคับ : 27 พ.ย. 2560
14มอก. 1499-2541 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบ
วันที่มีผลใช้บังคับ : 25 ส.ค. 2544
มอก. 1499-2563 เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบ
วันที่มีผลใช้บังคับ : 28 พ.ค. 2565
15มอก. 1501-2552 เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรกล
วันที่มีผลใช้บังคับ : 11 เม.ย. 2554
16มอก. 1735-2542 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วนและแผ่นแถบสำหรับงานท่อ
วันที่มีผลใช้บังคับ : 25 ส.ค. 2544
มอก. 1735-2563 เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดร้อน สำหรับงานท่อ
วันที่มีผลใช้บังคับ : 13 ธ.ค. 2564
17มอก. 1884-2542 เหล็กกล้ารีดร้อนทนแรงดึงสูงแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูป สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์
วันที่มีผลใช้บังคับ : 4 พ.ย. 2544
18มอก. 1999-2560 เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนสำหรับงานโครงสร้างรถยนต์
วันที่มีผลใช้บังคับ : 10 เม.ย. 2564
19มอก. 2011-2543 เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่ต้านการกัดกร่อนได้ดีในบรรยากาศ
วันที่มีผลใช้บังคับ : 5 ก.ย. 2545
20มอก. 2012-2558 เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น สำหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูป
วันที่มีผลใช้บังคับ : 27 พ.ย. 2560
21มอก. 2060-2560 เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนสำหรับงานถังก๊าซ
วันที่มีผลใช้บังคับ : 23 ก.พ. 2564
22มอก. 2140-2560 เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น สำหรับงานรถยนต์
วันที่มีผลใช้บังคับ : 10 เม.ย. 2564
23มอก. 2223-2558 เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีทางไฟฟ้า คุณภาพทางการค้าและคุณภาพสำหรับการขึ้นรูป
วันที่มีผลใช้บังคับ : 20 มี.ค. 2560
24มอก. 2508-2555 กระเบื้องเซรามิก
วันที่มีผลใช้บังคับ : 15 ม.ค. 2557
25มอก. 880-2560 กระจกโฟลตใส
วันที่มีผลใช้บังคับ : 5 เม.ย. 2563
26มอก. 965-2560 กระจกเทมเปอร์
วันที่มีผลใช้บังคับ : 4 เม.ย. 2563
27มอก. 1222-2560 กระจกนิรภัยหลายชั้น
วันที่มีผลใช้บังคับ : 4 เม.ย. 2563
28มอก. 1344-2560 กระจกโฟลตสีตัดแสง
วันที่มีผลใช้บังคับ : 5 เม.ย. 2563
29มอก. 1231-2560 กระจกฉนวน
วันที่มีผลใช้บังคับ : 14 ก.ค. 2564
โภคภัณฑ์ (12 รายการ)
1มอก. 53-2548 ไม้ขีดไฟ
วันที่มีผลใช้บังคับ : 14 พ.ย. 2549
2มอก. 78-2549 ผงซักฟอก
วันที่มีผลใช้บังคับ : 14 ก.ค. 2551
3มอก. 332-2537 เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้ง
วันที่มีผลใช้บังคับ : 27 มี.ค. 2538
4มอก. 685 เล่ม 1-2540 ของเล่น เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป
วันที่มีผลใช้บังคับ : 5 ม.ค. 2542
มอก. 685 เล่ม 2-2540 ของเล่น เล่ม 2 ภาชนะบรรจุและฉลาก
วันที่มีผลใช้บังคับ : 5 ม.ค. 2542
5มอก. 879-2553 ไฟแช็กก๊าซ
วันที่มีผลใช้บังคับ : 13 มี.ค. 2556
6มอก. 882-2532 เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิด : โฟม
วันที่มีผลใช้บังคับ : 17 มิ.ย. 2534
7มอก. 969-2533 หัวนมยางสำหรับขวดนม
วันที่มีผลใช้บังคับ : 17 มิ.ย. 2540
มอก. 969-2562 หัวนมยางสำหรับขวดนม
วันที่มีผลใช้บังคับ : 13 ธ.ค. 2564
8มอก. 1025-2539 หัวนมยางดูดเล่น
วันที่มีผลใช้บังคับ : 19 ก.ย. 2540
มอก. 1025-2562 หัวนมยางดูดเล่น
วันที่มีผลใช้บังคับ : 13 ธ.ค. 2564
9มอก. 1136 -2536 ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร
วันที่มีผลใช้บังคับ : 10 พ.ย. 2542
มอก. 1136-2559 ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร
วันที่มีผลใช้บังคับ : 24 พ.ย. 2564
10มอก. 1149-2548 สีเทียน
วันที่มีผลใช้บังคับ : 22 มิ.ย. 2550
11มอก. 2440-2552 เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม:ภาชนะหุงต้มที่มีรอยประสาน
วันที่มีผลใช้บังคับ : 18 ส.ค. 2554
12มอก. 2921-2562 ภาชนะและเครื่องใช้เมลามีน-ฟอร์แมลดีไฮด์ ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์ สำหรับอาหาร : เฉพาะด้านความปลอดภัย
วันที่มีผลใช้บังคับ : 11 ธ.ค. 2563
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (43 รายการ)
1มอก. 4 เล่ม 1-2558 หลอดไฟฟ้าไส้ทังสเตนสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและที่มีจุดประสงค์ให้แสงสว่างทั่วไปที่คล้ายกัน : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
วันที่มีผลใช้บังคับ : 10 ม.ค. 2564
2มอก. 11 เล่ม 3-2553 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 3 สายไฟฟ้าไม่มีเปลือกสำหรับงานติดตั้งยึดกับที่
วันที่มีผลใช้บังคับ : 30 ก.ค. 2556
มอก. 11 เล่ม 4-2553 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 4 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานติดตั้งยึดกับที่
วันที่มีผลใช้บังคับ : 30 ก.ค. 2556
มอก. 11 เล่ม 5-2553 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 5 สายอ่อน
วันที่มีผลใช้บังคับ : 30 ก.ค. 2556
3มอก. 11 เล่ม 101-2559 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 101 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานทั่วไป
วันที่มีผลใช้บังคับ : 25 พ.ย. 2563
4มอก. 23-2558 บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
วันที่มีผลใช้บังคับ : 20 ธ.ค. 2560
5มอก. 85-2548 ตัวนำลวดกลมตีเกลียวร่วมศูนย์กลางสำหรับสายไฟฟ้าเหนือดิน
วันที่มีผลใช้บังคับ : 23 ม.ค. 2551
6มอก. 166-2549 เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน
วันที่มีผลใช้บังคับ : 11 พ.ย. 2563
7มอก. 183-2547 โกลว์สตาร์ตเตอร์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์
วันที่มีผลใช้บังคับ : 18 ก.ย. 2549
8มอก. 293-2541 สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด์
วันที่มีผลใช้บังคับ : 27 ธ.ค. 2542
9มอก. 344-2549 ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์และขั้วรับสตาร์ตเตอร์
วันที่มีผลใช้บังคับ : 13 ก.ค. 2551
มอก. 344-2562 ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์และขั้วรับสตาร์ตเตอร์
วันที่มีผลใช้บังคับ : 28 ม.ค. 2565
10มอก. 366-2547 เตารีดไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย
วันที่มีผลใช้บังคับ : 26 ธ.ค. 2548
11มอก. 408-2553 ทองแดงและทองแดงเจือสำหรับจุดประสงค์ทั่วไปทางไฟฟ้า : เส้น และแท่ง
วันที่มีผลใช้บังคับ : 17 เม.ย. 2556
12มอก. 812-2558 มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย
วันที่มีผลใช้บังคับ : 12 ก.พ. 2560
13มอก. 824-2551 สวิตช์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน : ข้อกำหนดทั่วไป
วันที่มีผลใช้บังคับ : 18 พ.ย. 2551
14มอก. 909-2548 เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน
วันที่มีผลใช้บังคับ : 19 พ.ย. 2550
15มอก. 934-2558 พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ เฉพาะด้านความปลอดภัย
วันที่มีผลใช้บังคับ : 16 ส.ค. 2560
16มอก. 956-2557 หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
วันที่มีผลใช้บังคับ : 3 ต.ค. 2560
17มอก. 1039-2547 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย
วันที่มีผลใช้บังคับ : 21 ก.พ. 2549
18มอก. 1195-2536 เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เกี่ยวข้องที่ใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย และงานทั่วไปที่มีลักษณะคล้ายกัน เฉพาะด้านความปลอดภัย
วันที่มีผลใช้บังคับ : 31 ส.ค. 2545
19มอก. 1291 เล่ม 1-2553 ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไปและคุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
วันที่มีผลใช้บังคับ : 14 ธ.ค. 2557
มอก. 1291 เล่ม 2-2553 ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง เล่ม 2 คุณลักษณะที่ต้องการด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
วันที่มีผลใช้บังคับ : 14 ธ.ค. 2557
มอก. 1291 เล่ม 3-2555 ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง เล่ม 3 วิธีระบุสมรรถนะและข้อกำหนดการทดสอบ
วันที่มีผลใช้บังคับ : 14 ธ.ค. 2557
20มอก. 1389-2559 เครื่องอบผ้า : เฉพาะด้านความปลอดภัย
วันที่มีผลใช้บังคับ : 17 ส.ค. 2560
มอก. 1462-2562 เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย: คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน
วันที่มีผลใช้บังคับ : 27 ก.พ. 2565
21มอก. 1463-2556 เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย
วันที่มีผลใช้บังคับ : 26 ก.ย. 2560
22มอก. 1509-2547 กระทะไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย
วันที่มีผลใช้บังคับ : 27 เม.ย. 2549
23มอก. 1529-2561 เครื่องปรับอากาศ : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
วันที่มีผลใช้บังคับ : 16 มิ.ย. 2565
24มอก. 1641-2552 เตาย่าง เตาปิ้ง และเครื่องทำอาหารเคลื่อนย้ายได้ที่คล้ายกัน เฉพาะด้านความปลอดภัย
วันที่มีผลใช้บังคับ : 17 ส.ค. 2560
25มอก. 1693-2547 เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า น้ำผ่านร้อนทันที เฉพาะด้านความปลอดภัย
วันที่มีผลใช้บังคับ : 23 เม.ย. 2549
26มอก. 1773-2548 เตาไมโครเวฟสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย
วันที่มีผลใช้บังคับ : 21 ส.ค. 2550
27มอก. 1955-2551 บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ
วันที่มีผลใช้บังคับ : 19 มิ.ย. 2554
28มอก. 1985-2549 เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผิวหรือผม เฉพาะด้านความปลอดภัย
วันที่มีผลใช้บังคับ : 14 ก.ค. 2551
29มอก. 2062-2558 กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
วันที่มีผลใช้บังคับ : 7 พ.ย. 2560
30มอก. 2134-2553 เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน
วันที่มีผลใช้บังคับ : 28 เม.ย. 2556
31มอก. 2165-2561 เคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคมภายนอกอาคารติดตั้งในท่อร้อยสายฝังดินโดยตรงและแขวนในอากาศโดยใช้ลวดพัน
วันที่มีผลใช้บังคับ : 2 มิ.ย. 2564
32มอก. 2166-2548 เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 3-20 เคเบิลภายนอกอาคาร -ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายกลุ่มสำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคม แขวนในอากาศรับน้ำหนักตัวเองได้
วันที่มีผลใช้บังคับ : 22 มิ.ย. 2550
33มอก. 2186-2561 ตู้เย็นและตู้นเย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน
วันที่มีผลใช้บังคับ : 29 ส.ค. 2564
34มอก. 2202-2547 สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มด้วยฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน สำหรับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดตั้งแต่ 60 กิโลโวลต์ ถึง 115 กิโลโวลต์
วันที่มีผลใช้บังคับ : 15 ต.ค. 2549
35มอก. 2214-2561 ตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
วันที่มีผลใช้บังคับ : 29 ส.ค. 2564
36มอก. 2217-2548 เซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มีอิเล็กโทรไลต์แอลคาไลน์หรืออิเล็กโทรไลต์อื่นที่ไม่ใช่กรด สำหรับการใช้งานแบบพกพา เฉพาะด้านความปลอดภัย
วันที่มีผลใช้บังคับ : 26 ม.ค. 2550
37มอก. 2234-2557 หลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป เฉพาะด้านความปลอดภัย
วันที่มีผลใช้บังคับ : 24 ก.พ. 2561
38มอก. 2235-2557 หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วเดี่ยว เฉพาะด้านความปลอดภัย
วันที่มีผลใช้บังคับ : 24 ก.พ. 2561
39มอก. 2337-2557 บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ : คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน
วันที่มีผลใช้บังคับ : 16 ส.ค. 2560
40มอก. 2425-2560 เครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน เล่ม 1 หลักเกณฑ์ทั่วไป (แก้ไขครั้งที่ ๑)
วันที่มีผลใช้บังคับ : 10 ม.ค. 2564
41มอก. 2432-2555 เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : ชุดสายพ่วง
วันที่มีผลใช้บังคับ : 24 ก.พ. 2561
42มอก. 2434-2552 สายเคเบิลโทรคมนาคม ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวนพอลิโอเลฟิน สำหรับการติดตั้งแบบแขวนในอากาศ
วันที่มีผลใช้บังคับ : 17 ธ.ค. 2553
มอก. 2779-2562 หลอดแอลอีดีขั้วคู่ที่ออกแบบเพื่อเปลี่ยนทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนซ์ชนิดตรง: คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
วันที่มีผลใช้บังคับ : 29 มี.ค. 2565
มอก. 2780-2562 หลอดแอลอีดีมีบัลลาสต์ในตัว สำหรับการให้แสงสว่างทั่วไปด้วยแรงดันไฟฟ้ามากกว่า 50 โวลต์: คุณลักษณะที่ต้องการความปลอดภัย
วันที่มีผลใช้บังคับ : 29 มี.ค. 2565
43มอก. 2879-2560 แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพา - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
วันที่มีผลใช้บังคับ : 16 พ.ย. 2563
วิศวกรรมของไหล (4 รายการ)
1มอก. 17-2561 ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม
วันที่มีผลใช้บังคับ : 31 มี.ค. 2564
2มอก. 2066-2552 ฝักบัวอาบน้ำ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ
วันที่มีผลใช้บังคับ : 19 ม.ค. 2554
3มอก. 2067-2552 ก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ
วันที่มีผลใช้บังคับ : 19 ม.ค. 2554
4มอก. 792-2554 เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบ
วันที่มีผลใช้บังคับ : 21 ส.ค. 2556
อาหาร (1 รายการ)
1มอก. 51-2530 สับปะรดกระป๋อง
วันที่มีผลใช้บังคับ : 15 พ.ค. 2531
มอก. 51-2562 สับปะรดในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
วันที่มีผลใช้บังคับ : 16 ม.ค. 2565
วิศวกรรมส่งผ่านความร้อน (1 รายการ)
1มอก. 950-2547 แอลกอฮอล์แข็งสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง
วันที่มีผลใช้บังคับ : 3 ก.พ. 2549
วิทยาศาสตร์การแพทย์ (4 รายการ)
1มอก. 30-2555 ไนทรัสออกไซด์ทางการแพทย์
วันที่มีผลใช้บังคับ : 15 ก.ย. 2557
2มอก. 531-2558 ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อ
วันที่มีผลใช้บังคับ : 13 พ.ค. 2560
3มอก. 539-2546 คาร์บอนไดออกไซด์การแพทย์
วันที่มีผลใช้บังคับ : 10 ม.ค. 2548
4มอก. 540-2555 ออกซิเจนทางการแพทย์
วันที่มีผลใช้บังคับ : 19 ธ.ค. 2557
สีและวาร์นิช (8 รายการ)
1มอก. 496-2553 ทินเนอร์สำหรับแล็กเกอร์
วันที่มีผลใช้บังคับ : 9 ก.ย. 2556
2มอก. 520-2553 ทินเนอร์สำหรับสีพ่นแห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส
วันที่มีผลใช้บังคับ : 9 ก.ย. 2556
3มอก. 739-2555 สีย้อมสังเคราะห์ : สีไดเร็กต์ (direct dyes)
วันที่มีผลใช้บังคับ : 29 มี.ค. 2559
4มอก. 740-2555 สีย้อมสังเคราะห์ : สีรีแอกทีฟ (reactive dyes)
วันที่มีผลใช้บังคับ : 29 มี.ค. 2559
5มอก. 760-2555 สีย้อมสังเคราะห์ : สีแวต (vat dyes)
วันที่มีผลใช้บังคับ : 29 มี.ค. 2559
6มอก. 2344-2555 สีย้อมสังเคราะห์ : สีซัลเฟอร์ (sulphur dyes)
วันที่มีผลใช้บังคับ : 29 มี.ค. 2559
7มอก. 2532-2556 สีย้อมสังเคราะห์ : สีแอซิด (acid dyes)
วันที่มีผลใช้บังคับ : 29 มี.ค. 2559
8มอก. 2625-2557 สีเคลือบแอลคีด : เฉพาะด้านความปลอดภัย (Alkyd Enamel)
วันที่มีผลใช้บังคับ : 28 ม.ค. 2560
วิศวกรรมเครื่องกลและยานพาหนะ (19 รายการ)
1มอก. 27-2543 ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว
วันที่มีผลใช้บังคับ : 27 มี.ค. 2545
2มอก. 341-2543 ท่อไอเสียรถจักรยานยนต์
วันที่มีผลใช้บังคับ : 25 ส.ค. 2544
3มอก. 369-2557 หมวกนิรภัยสำหรับรถจักรยานยนต์
วันที่มีผลใช้บังคับ : 28 ส.ค. 2559
4มอก. 370-2552 ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน
วันที่มีผลใช้บังคับ : 8 ส.ค. 2553
5มอก. 683-2562 ยางในรถจักรยานยนต์
วันที่มีผลใช้บังคับ : 1 มิ.ย. 2564
6มอก. 721-2551 เข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์
วันที่มีผลใช้บังคับ : 25 ก.พ. 2554
7มอก. 787-2551 เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ำ
วันที่มีผลใช้บังคับ : 28 มิ.ย. 2553
8มอก. 1040-2541 น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์เบนซินสองจังหวะ
วันที่มีผลใช้บังคับ : 4 ส.ค. 2548
9มอก. 2315-2551 รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 4
วันที่มีผลใช้บังคับ : 1 มี.ค. 2552
10มอก. 2320-2552 รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 1
วันที่มีผลใช้บังคับ : 15 ก.ย. 2554
11มอก. 2540-2554 รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 8
วันที่มีผลใช้บังคับ : 8 ธ.ค. 2555
12มอก. 2550-2554 รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 7
วันที่มีผลใช้บังคับ : 13 พ.ย. 2555
13มอก. 2555-2554 รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 1
วันที่มีผลใช้บังคับ : 20 ม.ค. 2557
14มอก. 2602-2556 กระจกนิรภัยสำหรับยานยนต์
วันที่มีผลใช้บังคับ : 26 ส.ค. 2559
15มอก. 2718-2560 ยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถยนต์และส่วนพ่วง (แก้ไขครั้งที่ ๑)
วันที่มีผลใช้บังคับ : 21 ม.ค. 2562
16มอก. 2719-2560 ยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง (แก้ไขครั้งที่ ๑)
วันที่มีผลใช้บังคับ : 21 ม.ค. 2562
17มอก. 2720-2560 ยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด (แก้ไขครั้งที่ ๑)
วันที่มีผลใช้บังคับ : 21 ม.ค. 2562
18มอก. 2721-2560 ยางล้อสูบลม : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน
วันที่มีผลใช้บังคับ : 24 ก.ย. 2562
19มอก. 2915-2561 รถจักรยานยนต์เฉพาะด้านความปลอดภัย-สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 7
วันที่มีผลใช้บังคับ : 29 มี.ค. 2563
เคมี (1 รายการ)
1มอก. 1746-2545 แอมโมเนียมไนเทรตสำหรับทำวัตถุระเบิดแอนโฟ
วันที่มีผลใช้บังคับ : 8 ต.ค. 2547

หมายเหตุ
จำนวนมาตรฐานบังคับทั้งหมด   122   มาตรฐาน

ข้อมูลปรับปรุงครั้งสุดท้าย วันที่ 7 กันยายน 2564