King rama 9

รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องออกกำลังกายในที่ร่ม เล่ม 3 ชุดเก้าอี้ฝึกความแข็งแรง
  แบบเสนอข้อคิดเห็นร่างประกาศแก้ไข มอก. 2880 เล่ม 3-25XX
 ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระดาษเช็ดมือ
  แบบเสนอข้อคิดเห็นร่างประกาศแก้ไข มอก. 239-25XX
 
 ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระดาษเช็ดปาก
  แบบเสนอข้อคิดเห็นร่างประกาศแก้ไข มอก. 240-25XX
 
 ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นซีเมนต์เส้นใย : แผ่นเรียบ
  แบบเสนอข้อคิดเห็นร่างประกาศแก้ไข มอก. 1427-25XX
 
 ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบความต้านแรงอัดของแท่นคอนกรีต
  แบบเสนอข้อคิดเห็นร่างประกาศแก้ไข มอก. 409-25XX
 
 ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มวลรวมผสมคอนกรีต
  แบบเสนอข้อคิดเห็นร่างประกาศแก้ไข มอก. 566-25XX
 
 ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม 2 วิธีทดสอบความหนาแน่นของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก
  แบบเสนอข้อคิดเห็นร่างประกาศแก้ไข มอก. 2572 เล่ม 2-25XX
 
 ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องประจุแบตเตอรี่ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
 
 ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
  แบบเสนอข้อคิดเห็นร่างประกาศแก้ไข มอก. 15-25XX
 
 ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว
  แบบเสนอข้อคิดเห็นร่างประกาศแก้ไข มอก. 133-25XX
 
 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที 20 ก.ย. 60
  การยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (จำนวน 6 มาตรฐาน)
 
 ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม 14 วิธีทดสอบการขยายตัวของมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เนื่องจากซัลเฟต
  แบบเสนอข้อคิดเห็นร่างประกาศแก้ไข มอก. 2752 เล่ม 14-25XX
 
 ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม 15 วิธีทดสอบการก่อตัวก่อนกำหนดของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (โดยใช้วิธีเพสต์)
  แบบเสนอข้อคิดเห็นร่างประกาศแก้ไข มอก. 2752 เล่ม 15-25XX
 
 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง องค์กรกำหนดมาตรฐาน : หลักการและข้อกำหนด
 
 การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (วันที่ประกาศ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560)
  บัญชีรายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (จำนวน 32 มาตรฐาน)
 
 ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ไฟแช็กก๊าซมีด้ามจับ
  แบบเสนอข้อคิดเห็นร่างประกาศ มอก. XXXX-25XX
 
 ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุน เล่ม 7 การจำแนกแบบชนิดของการสร้าง รูปแบบการติดตั้ง และตำแหน่งกล่องต่อสาย (รหัส IM)
  แบบเสนอข้อคิดเห็นร่างประกาศแก้ไข มอก. 866 เล่ม 7-25XX
 
 ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เอทานอลสำหรับใช้ในเครื่องสำอาง
  แบบเสนอข้อคิดเห็นร่างประกาศแก้ไข มอก. 640 เล่ม 5-25XX