ร่างมาตรฐาน Adopt
 ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลักษณะสัญญาณรบกวนวิทยุ ขีดจำกัดและวิธีวัด สำหรับการป้องกันของเครื่องรับสัญญาณออนบอร์ดสำหรับยานพาหนะ เรือ และเครื่องยนต์สันดาปภายใน (รับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 11 ต.ค. 2561)
 ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลักษณะสัญญาณรบกวนวิทยุ ขีดจำกัดและวิธีวัด สำหรับการป้องกันของเครื่องรับสัญญาณออฟบอร์ดสำหรับยานพาหนะ เรือ และเครื่องยนต์สันดาปภายใน (รับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 11 ต.ค. 2561)
 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าของบริภัณฑ์สื่อประสม - คุณลักษณะที่ต้องการของการปล่อยสัญญาณรบกวน (รับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 11 ต.ค. 2561)
 ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยานยนต์ : คุณลักษณะเฉพาะสำหรับส่งกำลังด้วยไฟฟ้า (รับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 12 ต.ค. 2561)