ร่างมาตรฐาน Adopt
 
 ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับอุปกรณ์ตรวจจับอาร์กฟอลต์ (รับข้อคิดเห็นถึง วันที่ 19 พ.ย. 2561)
 
 ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอุปกรณ์ควบคุมและป้องกันในสายสำหรับการประจุไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้าโหมด 2 (รับข้อคิดเห็นถึง วันที่ 19 พ.ย. 2561)
 
 ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องตัดวงจรกระแสเหลือที่มีและไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน แบบ F และแบบ B สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและการใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน (รับข้อคิดเห็นถึง วันที่ 19 พ.ย. 2561)
 
 ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมข้อกำหนดทั่วไปด้านความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ป้องกันที่ทำงานเมื่อมีกระแสเหลือ (รับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 30 พ.ย. 2561)
  แบบเสนอข้อคิดเห็นร่างประกาศแก้ไข มอก.
 
 ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้า - เครื่องตัดวงจรไฟฟ้าและบริภัณฑ์ที่คล้ายกันสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย - หน่วยหน้าสัมผัสเสริม (รับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 30 พ.ย. 2561)
  แบบเสนอข้อคิดเห็นร่างประกาศแก้ไข มอก.
 
 ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้า - เครื่องเฝ้าตรวจกระแสเหลือสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและการใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน (รับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 30 พ.ย. 2561)
  แบบเสนอข้อคิดเห็นร่างประกาศแก้ไข มอก.