คู่มือประชาชน
 คู่มือประชาชน (Infographic)
  การขอรับใบอนุญาต
  การขออนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่แตกต่างจากมาตรฐานของไทยเพื่อการส่งออก (มาตรา 20 ตรี)
  การขอรับใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สำหรับการประกอบกิจการนำเข้าเฉพาะครั้ง)
  การขอใบแทนใบอนุญาต
  การขออนุญาตย้ายสถานที่
  การขออนุญาตโอนใบอนุญาต
  การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์
  การออกใบอนุญาตคุณภาพน้ำตาลทรายสีรำตามมาตรฐานศรีลังกา
  การออกใบรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานต่างประเทศเพื่อการส่งออก
  การขอใบรับรองหน่วยตรวจ
  การขอใบรับรองหน่วยรับรอง
  การขอใบรับรองห้องปฎิบัติการ
  การขอรับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
  การขออนุญาตทำผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากมาตรฐานของไทย (มาตรา 20 ทวิ)
  การขออนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากมาตรฐานของไทย (มาตรา 21 ทวิ)
 คู่มือประชาชน (Infographic) (English)
  Application for a licence
  Applying for the permission to manufacture industrial products Section 20 ter
  Application for a licence to import for sale in the kingdom the industrial product
  Application for a substitute of licence
  Application for the moving of the establishment (section 24)
  Application for the transfer of a licence
  Certification of a laboratory accreditation certificate
  Certification of quality community product
  Applying for Certificate of Certification Body Accreditation
  Applying for Certificate of Body Accreditation
  Applying for product registration
  Issuance of a quality certificate of brown sugar in conformity with Sri Lanka standards
  Issuance of a product certificate in conformity with foreign standards for export
  Applying for the permission to manufacture products different from Thai standards (Section 20 bis.)
  Applying for the permission to import products different from Thai standards (Section 21 bis.)
 
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565