คู่มือประชาชน
 คู่มือประชาชน (Infographic)
  การขอรับใบอนุญาต
  การขอรับใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะครั้ง
  การขออนุญาตทำผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างไปจากมาตรฐานที่กำหนดเพื่อใช้ในราชอาณาจักรเป็นครั้งคราว (มาตรา 20 ทวิ)
  การขออนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างไปจากมารฐานที่กำหนดเพื่อใช้ในราชอาณาจักรเป็นครั้งคราว (มาตรา 21 ทวิ)
  การขออนุญาตย้ายสถานที่ (มาตรา 24)
  การขอใบแทนใบอนุญาต
  การขอโอนใบอนุญาต
  การขอใบรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานต่างประเทศเพื่อการส่งออก
  การขอใบรับรองคุณภาพน้ำตาลทรายสีรำตามมาตรฐานศรีลังกา
  การรับรองผลิตภัณฑ์และระบบคุณภาพการบริการตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส)
  การออกใบรับรองระบบงานสำหรับผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรอง
  การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
  การขอจดทะเบียนผลิตภัณฑ์
  การขออนุญาตทำผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากมาตรฐานของไทยเพื่อการส่งออก (มาตรา 20 ตรี)
 คู่มือประชาชน (Infographic) (English)
  Application for a Licence
  Application for a licence to import for sale in the Kingdom the industrial products per shipment only
  Application for the permission to manufacture products different from Thai standards for occasional use in the Kingdom (Section 20 bis.)
  Application for the permission to import products different from Thai standards for occasional use in the Kingdom (Section 21 bis.)
  Application for the moving of the establishment (Section 24)
  Application for a substitute of a Licence
  Application for the transfer of a Licence
  Application for a product certificate in conformity with foreign standards for export
  Application for a quality certificate of brown sugar in conformity with Sri Lanka standards
  Certification of products and service quality system in conformity with the Thai SMEs Standards
  Issuance of Certificate of Accreditation for Conformity Assessment Bodies
  Certification of community product quality
  Application for product registration
  Application for the permission to manufacture industrial products different from Thai Standards for export (Section 20 ter.)
 
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565