คู่มือประชาชน
 คู่มือประชาชน (Infographic)
  การขอรับใบอนุญาต
  การขออนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่แตกต่างจากมาตรฐานของไทยเพื่อการส่งออก (มาตรา 20 ตรี)
  การขอรับใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สำหรับการประกอบกิจการนำเข้าเฉพาะครั้ง)
  การขอใบแทนใบอนุญาต
  การขออนุญาตย้ายสถานที่
  การขออนุญาตโอนใบอนุญาต
  การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์
  การออกใบอนุญาตคุณภาพน้ำตาลทรายสีรำตามมาตรฐานศรีลังกา
  การออกใบรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานต่างประเทศเพื่อการส่งออก
  การขอใบรับรองหน่วยตรวจ
  การขอใบรับรองหน่วยรับรอง
  การขอใบรับรองห้องปฎิบัติการ
  การขอรับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
 คู่มือประชาชน (Infographic) (English)
  Application for a licence
  Applying for the permission to manufacture industrial products Section 20 ter
  Application for a licence to import for sale in the kingdom the industrial product
  Application for a substitute of licence
  Application for the moving of the establishment (section 24)
  Application for the transfer of a licence
  Certification of a laboratory accreditation certificate
  Certification of quality community product