แบบคำขอตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
  หนังสือมอบอำนาจ
  บันทึกการรับคำขอ
  คำขอรับบริการตรวจประเมินโรงงาน และเก็บตัวอย่างตรวจสอบ
  คำขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (แบบ มอ.๑)
  คำขอรับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (แบบ มอ.๓)
  คำขอรับใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร (แบบ มอ.๕)
  คำขอรับใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักรสำหรับการประกอบกิจการนำเข้าเฉพาะครั้ง (แบบ มอ.๕/๑)
  แบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาต (แบบ มอ.๗)
  แบบคำขอย้ายสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ (แบบ มอ.๘)
  แบบคำขอย้ายสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ (แบบ มอ.๘/๑)
  แบบคำขอโอนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ (แบบ มอ.๙)
  แบบคำขอโอนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ (แบบ มอ.๙/๑)
 
 แบบประกอบคำขอ (แบบแสดงเอกสารและแบบการตรวจประเมิน)
  แบบแสดงเอกสารสำหรับยื่นคำขอต่อ สมอ. (ตามแบบ มอ.1 มอ.3 มอ.5 และมอ.5/1)
  รายละเอียดการติดต่อกับโรงงาน หรือแแผ่น ก.
 
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565