WTOความเป็นมา

 • องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO)

  เป็นองค์การระหว่างประเทศที่มีพัฒนาการมาจากการทำความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า หรือ แกตต์ (General Agreement on Tariffs and Trade: GATT) จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการตามความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2538 ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น162 ประเทศ โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558) ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกของ WTO เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2537 โดยเป็นสมาชิกลำดับที่ 59 ทำให้ประเทศไทยมีทั้งสิทธิ (Rights) และพันธกรณี (Obligations) ที่จะต้องปฏิบัติตามความตกลงต่างๆ ซึ่งรวมถึง ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Agreement on Technical Barriers to Trade: TBT) ซึ่งเป็นความตกลงที่จะมิให้ประเทศสมาชิกใช้กฎระเบียบทางวิชาการ (technical regulations) มาตรฐาน (standards) หรือกระบวนการตรวจสอบรับรอง (conformity assessment procedures) มาเป็นอุปสรรคต่อการค้าและอุตสาหกรรม

 • วันที่ 31 สิงหาคม 2536 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ กระทรวงอุตสาหกรรม (ซึ่งต่อมากระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) เป็นแกนกลางในการปฏิบัติตามพันธกรณีของความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเiทคนิคต่อการค้า (Technical Barriers to Trade: TBT)
 • วันที่ 1 พฤศจิกายน 2536 กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการลงนามรับรองความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า ซึ่งความตกลงดังกล่าวมีผลใช้บังคับกับประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2536 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ สมอ.รับผิดชอบเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรม ยกเว้นสินค้าเกษตรและอาหาร

ภาระผูกพันการเป็นสมาชิก WTO/TBT

 • การเป็นสมาชิกภายใต้ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Technical Barriers to Trade: TBT) มีพันธกรณีที่สำคัญที่ต้องปฏิบัติ คือ ในการออกกฎระเบียบใดๆ ที่มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายเกี่ยวกับคุณภาพ มาตรฐานของสินค้าอุตสาหกรรมทุกชนิด ที่อาจมีผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ ประเทศไทยรวมทั้งประเทศสมาชิกอื่นมีข้อผูกพันที่จะต้องแจ้งร่างกฎระเบียบดังกล่าวให้ประเทศสมาชิกอื่นทราบล่วงหน้าก่อนที่กฎระเบียบจะมีผลบังคับใช้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกอื่นแสดงข้อคิดเห็น ยกเว้นกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนหรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐ ซึ่งสามารถดำเนินการประกาศใช้กฎระเบียบได้ทันที

ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติตามพันธกรณีความตกลง TBT

  1. ประเทศสมาชิกมีสิทธิในการโต้แย้งหรือให้ข้อคิดเห็นในการจะออกกฎระเบียบของประเทศสมาชิกอื่น
  2. ผู้ประกอบการไทยได้รับทราบข้อมูลกฎระเบียบของประเทศสมาชิกอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการค้าก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ เพื่อการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า
  3. ช่วยอำนวยความสะดวกและลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิก

เอกสารความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (ฉบับภาษาอังกฤษ)


เตือนภัยสินค้าอุตสาหกรรม (Early Warning)

สมอ.ติดตามมาตรการและกฎระเบียบของประเทศสมาชิก WTO อย่างต่อเนื่องเพื่อแจ้งเตือนล่วงหน้าให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการของไทยได้รับทราบมาตรการและกฎระเบียบของประเทศสมาชิก WTO ที่มี/อาจมีผลกระทบโดยตรงต่อการค้าและการส่งออกของไทยได้เตรียมพร้อมรองรับมาตรการดังกล่าว


หัวข้อกฎระเบียบของประเทศไทย วันที่สร้าง ไฟล์แนบ
หัวข้อกฎระเบียบของประเทศไทย วันที่สร้าง ไฟล์แนบ
สหรัฐฯ คุมเข้มข้อความและรูปภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ 03 ก.ย. 2562 11:03 ไฟล์แนบ
ไต้หวันแก้ไขกฎระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบล้ออัลลอยโลหะเบาสำหรับรถยนต์ (Notification G/TBT/N/TPKM/386) 30 ส.ค. 2562 10:06 ไฟล์แนบ
สหภาพยุโรปตรวจพบความผิดปกติในสินค้ากระติกน้ำสำหรับเด็กที่มาจากประเทศไทย 15 ส.ค. 2562 09:57 ไฟล์แนบ
สหภาพยุโรปประกาศห้ามใช้สารตะกั่วผสมในผลิตภัณฑ์ PVC เกิน 0.1% 07 ส.ค. 2562 09:58 ไฟล์แนบ
แคนาดาประกาศแก้ไขกฎระเบียบการตรวจติดตามหลังวางขายสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ และกฎระเบียบควบคุมอาหารและยา (Notification G/TBT/N/CAN/591) 12 ก.ค. 2562 14:31 ไฟล์แนบ
แก้ไขกฎระเบียบด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยสำหรับยานยนต์และชิ้นส่วน (Notification G/TBT/N/KOR/827) มาตรการที่แจ้ง 21 มิ.ย 2562 15:22 ไฟล์แนบ
แก้ไขกฎระเบียบสำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้ในระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า (Energy Storage System) (Notification G/TBT/N/KOR/833) 21 มิ.ย 2562 14:28 ไฟล์แนบ
Early Warning สหภาพยุโรปประกาศเริ่มกระบวนการทบทวนมาตรการคุ้มครองชั่วคราวกับสินค้าเหล็ก 13 มิ.ย 2562 13:18 ไฟล์แนบ
สหภาพยุโรปประกาศให้สาร bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) เป็นสารที่ได้รับการยกเว้นตามภาคผนวก 3 ของกฎระเบียบ RoHS2 (Notification G/TBT/N/EU/652) 27 พ.ค. 2562 13:39 ไฟล์แนบ
เวียดนามประกาศร่าง Circular ภายใต้ Decree 116 ว่าด้วย การตรวจสอบคุณภาพด้านความปลอดภัยทางเทคนิคและการปกป้องสิ่งแวดล้อมสำหรับการประกอบนำเข้า ผลิต รับประกัน และซ่อมบำรุงรถยนต์ (Notification G/TBT/N/VNM/140) 23 เม.ย 2562 09:54 ไฟล์แนบ
สิงคโปร์ประกาศร่างกฎระเบียบควบคุมการโฆษณาและการจำหน่ายบุหรี่ (Notification G/TBT/N/SGP/49) 22 เม.ย 2562 10:38 ไฟล์แนบ
ข้อบังคับห้ามจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวในตลาดสหภาพยุโรป (Notification G/TBT/N/EU/642) 07 มี.ค 2562 10:51 ไฟล์แนบ
คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศแก้ไขบัญชีแนบท้าย (Annex XIV) ของกฎระเบียบสารเคมี REACH (Notification G/TBT/N/EU/643) 07 มี.ค 2562 10:49 ไฟล์แนบ
ร่างกฎระเบียบว่าด้วยเกณฑ์การแสดงฉลาก การส่งเสริมการขาย และโฆษณาที่เป็นเท็จและเกินจริง หรือการอ้างสรรพคุณทางยาสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Notification G/TBT/N/TPKM/359) 07 มี.ค 2562 10:48 ไฟล์แนบ
ร่างแก้ไขกฎหมายควบคุมสารเคมีและการสำแดงข้อมูลสารเคมีที่เป็นพิษที่ผลิตหรือนำเข้าจากต่างประเทศ (Notification G/TBT/N/KOR/809) 07 มี.ค 2562 10:45 ไฟล์แนบ
แก้ไขมาตรฐาน วิธีการทดสอบ และข้อกำหนดการแสดงฉลากการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Notification G/TBT/N/JPN/619) 01 มี.ค 2562 10:28 ไฟล์แนบ
สหภาพยุโรปประกาศใช้มาตรการคุ้มครองสินค้าเหล็ก 21 ก.พ. 2562 10:22 ไฟล์แนบ
แก้ไขกฎระเบียบสำหรับอุปกรณ์วิทยุประเภทไร้สาย (Wireless) ที่มีความถี่มากกว่า 6 GHz (Notification G/TBT/N/JPN/617) 01 ก.พ. 2562 13:58 ไฟล์แนบ
อันตราย! พบสารตะกั่วเกินเกณฑ์ ในขวดน้ำมันและน้ำส้มสายชูนำเข้าจากฝรั่งเศส 01 ก.พ. 2562 13:55 ไฟล์แนบ
ออสเตรเลียกำหนดมาตรฐานเรือนกระจกและประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำสำหรับตู้แช่เย็น (Notification G/TBT/N/AUS/109) 02 ม.ค. 2562 15:19 ไฟล์แนบ
ประเทศตุรกีแก้ไขกฎหมายเรื่องการแสดงข้อความบนบรรจุภัณฑ์ และซองบุหรี่แบบเรียบ (Notification G/TBT/N/TUR/137) 19 ธ.ค. 2561 21:14 ไฟล์แนบ
สหภาพยุโรปเสนอร่างกฎระเบียบ Ecodesign สำหรับเครื่องใช้ทำความเย็น (Notification G/TBT/N/EU/603) 28 พ.ย. 2561 20:12 ไฟล์แนบ
แคนาดาแก้ไขกฎระเบียบประสิทธิภาพพลังงานสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงาน (Notification G/TBT/N/CAN/568) 28 พ.ย. 2561 20:08 ไฟล์แนบ
EU ห้ามใช้สาร 2-Chloro-p-Phenylenediamine ในผลิตภัณฑ์ย้อมสีเส้นผม คิ้ว และขนตา (Notification G/TBT/N/EU/588) 24 ก.ย. 2561 10:24 ไฟล์แนบ
เคนย่าออกมาตรฐานกระบวนการตรวจสอบสำหรับสินค้านำเข้า (Notification G/TBT/N/KEN/722) 17 ก.ย. 2561 16:11 ไฟล์แนบ
ไต้หวันออกกฎระเบียบการตรวจสอบ สำหรับหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 (Notification G/TBT/N/TPKM/332) 29 ส.ค. 2561 14:15 ไฟล์แนบ
สหภาพยุโรปประกาศใช้มาตรการคุ้มครองสินค้าเหล็กเป็นการชั่วคราว 22 ส.ค. 2561 09:51 ไฟล์แนบ
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกฎระเบียบ มาตรฐานของประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก สิงคโปร์ประกาศบังคับใช้ฉลากประหยัดพลังงาน และค่า MEPS สำหรับหลอดไฟฟ้าและบัลลาสต์ (Notification G/TBT/N/SGP/44) 03 ส.ค. 2561 10:27 ไฟล์แนบ
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกฎระเบียบ มาตรฐานของประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก ไต้หวันออกร่างกฎระเบียบด้านความปลอดภัยสำหรับฝารองนั่งโถสุขภัณฑ์ไฟฟ้า (Notification G/TBT/N/TPKM/327) 03 ส.ค. 2561 10:18 ไฟล์แนบ
ไต้หวันออกร่างกฎระเบียบด้านความปลอดภัยสำหรับฝารองนั่งโถสุขภัณฑ์ไฟฟ้า (Notification G/TBT/N/TPKM/327) 24 ก.ค. 2561 14:40 ไฟล์แนบ
กัมพูชาออกกฎระเบียบการปล่อยสารมลพิษก๊าซจากรถจักรยานยนต์ (Notification G/TBT/N/KHM/12) 18 ก.ค. 2561 13:50 ไฟล์แนบ
สหรัฐฯประกาศกฎระเบียบว่าด้วยข้อบังคับในการใช้แร่ใยหิน (Notification G/TBT/N/USA/1370) 29 มิ.ย 2561 13:44 ไฟล์แนบ
ญี่ปุ่นประกาศแก้ไขข้อกำหนดการแสดงเครื่องหมายของตู้อบฆ่าเชื้อ หม้อต้มอัดความดัน และไฟแช็ก (Notification G/TBT/N/JPN/596) 09 พ.ค. 2561 11:19 ไฟล์แนบ
ซาอุดิอาระเบียออกมาตรฐานขวดน้ำพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่ทำจากพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET)(Notification G/TBT/N/SAU/1049) 03 พ.ค. 2561 11:16 ไฟล์แนบ
แคนาดาประกาศร่างแก้ไขกฎระเบียบจำกัดความเข้มข้นสารฟอสฟอรัส ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ผลิตในประเทศและนำเข้า (Notification G/TBT/N/CAN/547) 24 เม.ย 2561 14:15 ไฟล์แนบ
สหภาพยุโรปออกร่างแก้ไขกฎระเบียบการทดสอบเพื่อรับรองการปล่อยไอเสียของรถยนต์ (Notification G/TBT/N/EU/553) 26 มี.ค 2561 16:18 ไฟล์แนบ
ฮ่องกงออกมาตรฐานฉลากประหยัดน้ำสำหรับชักโครก (Notification G/TBT/N/HGK/50) 16 ก.พ. 2561 10:02 ไฟล์แนบ
สิงคโปร์ออกประกาศกฎระเบียบควบคุมสารไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน จำนวน 18 ชนิด ซึ่งต้องได้รับใบอนุญาตสำหรับการนำเข้าหรือส่งออกวัตถุอันตราย (Notification G/TBT/N/SGP/42) 29 ม.ค. 2561 09:57 ไฟล์แนบ
สิงคโปร์แก้ไขกฎระเบียบฉลากประหยัดน้ำสำหรับเครื่องล้างจานในที่อยู่อาศัย (Notification G/TBT/N/SGP/41) 18 ธ.ค. 2560 09:48 ไฟล์แนบ
จีนเตรียมออกประกาศห้ามนำเข้าสินค้าขยะมูลฝอย 20 ต.ค. 2560 15:54 ไฟล์แนบ
สหภาพยุโรปได้ออกร่างกฎระเบียบกำหนดสาร Trimellitic anhydride (TMA) ซึ่งเป็นสารเคมีที่เป็นอันตรายมากตามกฎระเบียบ REACH (Notification G/TBT/N/EU/519) 12 ต.ค. 2560 16:18 ไฟล์แนบ
สหภาพยุโรปได้ออกร่างกฎระเบียบกำหนดสาร Dicyclohexyl phthalate (DCHP) ซึ่งเป็นสารเคมีที่เป็นอันตรายมากตามกฎระเบียบ REACH (Notification G/TBT/N/EU/520) 12 ต.ค. 2560 16:16 ไฟล์แนบ
ประเทศญี่ปุ่นออกกฎระเบียบการใช้สาร ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อระบบประสาทส่วนกลาง (Shitei Yakubutsu) (Notification G/TBT/N/JPN/566) 29 ก.ย. 2560 14:23 ไฟล์แนบ
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกฎระเบียบ มาตรฐานของประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก มาเลเซียบังคับใช้กฎระเบียบนำเข้าผลิตภัณฑ์เซรามิกที่สัมผัสกับอาหาร 26 ก.ย. 2560 09:26 ไฟล์แนบ
สหภาพยุโรปให้ใช้สารชีวฆาต (Biocidal Products) เพิ่มเติม 6 ชนิด 19 ก.ย. 2560 09:39 ไฟล์แนบ
อินโดนีเซียกำหนดมาตรฐานเหล็ก เหล็กกล้า โลหะผสมเหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องก่อนขอนำเข้า 12 ก.ย. 2560 09:40 ไฟล์แนบ
ตุรกีเตรียมออกประกาศมาตรฐานการใช้สารเคมีในวัสดุสัมผัสอาหาร 11 ก.ย. 2560 10:50 ไฟล์แนบ
ประเทศสหรัฐอเมริกาออกมาตรฐานพลังงานหมุนเวียน สำหรับน้ำมันไบโอดีเซล (Notification G/TBT/N/USA/1302) 24 ส.ค. 2560 10:13 ไฟล์แนบ
ประเทศอินโดนีเซียออกร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมให้ผลิตภัณฑ์เครื่องเสียง วีดีโอ และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่คล้ายคลึงกัน (Notification G/TBT/N/IND/117) 24 ส.ค. 2560 10:12 ไฟล์แนบ
เวียดนามได้ออกประกาศร่างกฎระเบียบเสื้อผ้าทนความร้อนและไฟ (Notification G/TBT/N/VNM/99) 24 ก.ค. 2560 14:33 ไฟล์แนบ
เวียดนามได้ออกประกาศร่างกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารเคมีเป็นส่วนประกอบ (Notification G/TBT/N/VNM/97) 24 ก.ค. 2560 14:31 ไฟล์แนบ
สหภาพยุโรปประกาศปรับลดปริมาณสาร Tricyclazole ที่ตกค้างได้สูงสุดในสินค้าเกษตร 11 ก.ค. 2560 15:33 ไฟล์แนบ
สหภาพยุโรปออกกฎระเบียบ ๓ ฉบับ อนุญาตการใช้สารออกฤทธิ์ ๓ ชนิด 05 ก.ค. 2560 11:14 ไฟล์แนบ
ประเทศเกาหลีออกร่างแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับยานยนต์ระบบราง (Notification G/TBT/N/KOR/718) 05 ก.ค. 2560 11:08 ไฟล์แนบ

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสำนักบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ กลุ่มองค์การการค้าโลก โทรศัพท์ 0 2202-3504


กฎระเบียบของไทยและประเทศสมาชิก WTO

ตามที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Agreement on Technical Barriers to Trade: TBT) ภายใต้องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายให้เป็นแกนกลางในการปฏิบัติตามพันธกรณีของความตกลงดังกล่าว (ยกเว้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรและอาหาร)

โดยความตกลงดังกล่าวกำหนดให้ประเทศสมาชิกที่จะประกาศใช้หรือแก้ไขมาตรฐาน กฎระเบียบทางวิชาการ และกระบวนการตรวจสอบรับรอง (ซึ่งครอบคลุมถึงพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง หรือระเบียบข้อบังคับอื่นๆ) ที่อาจมีผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ ต้องแจ้งประเทศสมาชิกอื่นทราบล่วงหน้าก่อนวันที่กฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้และเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกอื่นได้แสดงความคิดเห็น/ข้อคัดค้าน หากกฎระเบียบดังกล่าวมีข้อกำหนดที่แตกต่างหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศที่มีอยู่