King rama 9


วันที่ 18 ตุลาคม 2560 นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสมอ. เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองความสามารถห้องปฎิบัติการสอบเทียบ

public : 2017-10-19 10:21:07


more

public topic
2017-10-19 10:21:07 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสมอ. เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองความสามารถห้องปฎิบัติการสอบเทียบ
2017-10-17 09:56:19 วันที่ 16 ตุลาคม 2560 สมอ.จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี 2561” ซึ่งนายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการ สมอ. ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมมอบนโยบายการพัฒนาองค์กรด้วยการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
2017-10-10 14:47:26 วันนี้ (10 ตุลาคม 2560) นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้เกียรติบันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย ในประเด็นเรื่อง มาตรฐาน มอก.๙๙๙๙ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม ที่ สมอ. จัดทำขึ้น
2017-10-06 09:22:47 วันที่ 5 ตุลาคม 2560 นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสมอ. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนกรรมการ เลขานุการ ISO/TC 123 จากประเทศญี่ปุ่น ในการประชุมหารือร่วมกัน ณ ห้องประชุม สมอ.
2017-10-04 15:20:27 ยินดีต้อนรับ ดร.ณัฐพล รังสิตพล ในโอกาสเข้ารับ ตำแหน่งเลขาธิการ สมอ. โดยได้รับเกียรติจาก นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ส่งมอบงานและตำแหน่ง พร้อมทั้ง นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ นายวันชัย พนมชัย รองเลขาธิการสมอ. ร่วมแสดงความยินดี
public standard
2017-08-28 11:11:47 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที 16 ส.ค. 60
2017-05-25 00:00:00 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการ การแก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน เล่ม ๑ หลักเกณฑ์ทั่วไป (แก้ไขครั้งที่ ๑)
2017-05-19 00:00:00 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูปต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูปต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 19 พ.ค. 60