สอบถามข้อมูล

0-2202-3300

สำนักงานเลขานุการกรม (สล.)
หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร
เลขานุการกรม 0-2202-3303, 0-2202-3305 0-2202-3415
กลุ่มบริหารเอกสารกลาง 0-2202-3306, 0-2354-3132
กลุ่มช่วยอำนวยการ 0-2202-3308
กลุ่มการคลัง 0-2202-3309-12, 0-2202-3519-20 0-2354-3047
กลุ่มการพัสดุ 0-2202-3313-5, 0-2202-3457, 0-2202-3323 0-2202-3314
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 0-2202-3317-9 0-2202-3318
กองกฎหมาย (กม.)
หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร
ผู้อำนวยการ 0-2202-3420
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-2202-3320-1 0-2354-3281
กลุ่มกฎหมายและคดี 1 0-2202-3321
กลุ่มกฎหมายและคดี 2 0-2202-3322
กลุ่มกฎหมายมาตรฐานด้านการต่างประเทศ 0-2202-3522
กองกำหนดมาตรฐาน (กก.) : บริการข้อมูลด้านกำหนดมาตรฐาน
หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร
ผู้อำนวยการ 0-2202-3490
กลุ่มวิเคราะห์และประมวลผล 0-2202-3330, 0-2202-3492, 0-2202-3452 0-2354-3166
กลุ่มกำหนดมาตรฐาน 1 : โยธาและวัสดุก่อสร้าง 0-2202-3439, 0-2202-3444, 0-2202-3271 0-2354-3166
กลุ่มกำหนดมาตรฐาน 2 : ไฟฟ้ากำลัง อุปกรณ์ระบบผลิต ส่ง และจ่ายไฟฟ้าเครื่องจักรไฟฟ้าและอุปกรณ์กลไฟฟ้า 0-2202-3399, 0-2202-3533 0-2202-3532
กลุ่มกำหนดมาตรฐาน 3 : เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริภัณฑ์ส่องสว่าง อุปกรณ์สะสม และแปลงรูปพลังงาน อุปกรณ์เมคาทรอนิกส์ 0-2202-3348, 0-2202-3542, 0-2202-3495 0-2202-3495
กลุ่มกำหนดมาตรฐาน 4 : เครื่องจักรกลยานยนต์และชิ้นส่วน 0-2202-3307, 0-2202-3441, 0-2202-3341 0-2202-3541
กลุ่มกำหนดมาตรฐาน 5 : เคมี ปิโตรเลียม โพลิเมอร์ สี วาร์นิช ยาง และนาโนเทคโนโลยี 0-2202-3365, 0-2202-3465 0-2354-3166
กลุ่มกำหนดมาตรฐาน 6 : อาหาร โภคภัณฑ์ สิ่งทอ หนัง กระดาษ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์ 0-2202-3437-8, 0-2202-3543, 0-2354-3288, 0-2202-3464 0-2354-3166
กลุ่มความร่วมมือองค์กรกำหนดมาตรฐานและบรรณาธิการมาตรฐาน (กคบ.) 0-2202-3534-6 0-2354-3166
กองควบคุมมาตรฐาน (กค.) : บริการข้อมูลด้านการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต
หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร
ผู้อำนวยการ 0-2202-3377
กลุ่มวิเคราะห์และประมวลผล 0-2202-3385-7, 0-2202-3398 0-2354-3407,
0-2354-3216
กลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 : โยธาและเหล็ก 0-2202-3393-4, 0-2202-3378
กลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 : วัสดุก่อสร้าง 0-2202-3371-2
กลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 : เครื่องใช้ไฟฟ้า 0-2202-3379-81
กลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 : ไฟฟ้าส่องสว่าง กำลัง 0-2202-3382-4
กลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 : เครื่องกล ยานยนต์ และชิ้นส่วน 0-2202-3391-2
กลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 : เคมี ยาง ปิโตรเลียม สี วาร์นิช โภคภัณฑ์ สิ่งทอ และเครื่องมือแพทย์ 0-2202-3388-90
กลุ่มงานวิชาการด้านผลิตภัณฑ์ : กำหนดอัตราค่าใช้จ่าย แต่งตั้งผู้ตรวจสอบการทำ และผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 0-2202-3373-4
กลุ่มรับรองมาตรฐานต่างประเทศและจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ 0-2202-3375-6
กองตรวจการมาตรฐาน 1 (กต.1) : บริการข้อมูลด้านการตรวจติดตามผล
หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร
ผู้อำนวยการ 0-2202-3370
ฝ่ายบริหารทั่วไป 0-2202-3328-9 0-2354-3279
กลุ่มตรวจการมาตรฐาน 1 : ผลิตภัณฑ์เหล็ก 0-2202-3470-2
กลุ่มตรวจการมาตรฐาน 2 : ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 0-2202-3467-9
กลุ่มตรวจการมาตรฐาน 3 : ผลิตภัณฑ์ เครื่องเรือน เซรามิก และสถาปัตยกรรม 0-2202-3463, 0-2202-3466
กลุ่มตรวจการมาตรฐาน 4 : เครื่องกล ยานยนต์ และชิ้นส่วน 0-2202-3460-2
กลุ่มประสานงานตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 0-2202-3445
กองตรวจการมาตรฐาน 2 (กต.2) : บริการข้อมูลด้านการตรวจติดตามผล
หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร
ผู้อำนวยการ 0-2202-3479
ฝ่ายบริหารทั่วไป 0-2202-3331-2 0-2354-3378
กลุ่มตรวจการมาตรฐาน 1 : เครื่องใช้ไฟฟ้า 0-2202-3473-4
กลุ่มตรวจการมาตรฐาน 2 : เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ 0-2202-3475-6
กลุ่มตรวจการมาตรฐาน 3 : บริภัณฑ์ส่องสว่าง 0-2202-3477-8
กลุ่มตรวจการมาตรฐาน 4 : ไฟฟ้ากำลัง 0-2202-3480-1
กลุ่มตรวจการมาตรฐาน 5 : บริภัณฑ์สารสนเทศและอุปกรณ์ไฟฟ้า 0-2202-3482-3
กองตรวจการมาตรฐาน 3 (กต.3) : บริการข้อมูลด้านการตรวจติดตามผล
หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร
ผู้อำนวยการ 0-2354-3319, 0-2202-3435
ฝ่ายบริหารทั่วไป 0-2202-3353-4 0-2354-3161
กลุ่มตรวจการมาตรฐาน 1 : โภคภัณฑ์ ของเล่น สิ่งทอ 0-2202-3362-3
กลุ่มตรวจการมาตรฐาน 2 : อาหารและเคมีภัณฑ์ 0-2202-3347, 0-2202-3358
กลุ่มตรวจการมาตรฐาน 3 : ปิโตรเลียม โพลิเมอร์ ยางและหนัง 0-2202-3361, 0-2202-3342
กลุ่มตรวจการมาตรฐาน 4 : วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์นาโน 0-2202-3359, 0-2202-3360
กลุ่มตรวจการมาตรฐาน 5 : สี วาร์นิช ฟิล์มยืดหุ้มอาหาร 0-2202-3355-6
กองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (กช.) : บริการข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน
หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร
ผู้อำนวยการ 0-2202-3357
ฝ่ายบริหารทั่วไป 0-2202-3352, 0-2202-3397 0-2202-3395
กลุ่มพัฒนาวิชาการผลิตภัณฑ์ชุมชน 0-2202-3336, 0-2202-3342-3
กลุ่มกำหนดมาตรฐาน 0-2202-3332-5
กลุ่มรับรองคุณภาพ 0-2202-3344-6
กลุ่มตรวจติดตามผล 0-2202-3338-40
กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ (กป.)
หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร
ผู้อำนวยการ 0-2202-3505, 0-2354-3038
ฝ่ายบริหารทั่วไป 0-2202-3502, 0-2202-3507 0-2354-3041
กลุ่มองค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ 0-2202-3509
กลุ่มองค์การภูมิภาค 0-2202-3506, 0-2202-3524 0-2354-3041
กลุ่มความตกลงด้านอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า 0-2202-3523, 0-2202-3504 0-2202-3511
กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ 0-2202-3503 0-2202-3511
กลุ่มทำความตกลงยอมรับร่วมด้านการมาตรฐาน 0-2202-3512, 0-2202-3514 0-2354-3041
กองบริหารยุทธศาสตร์ (กย.)
หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร
ผู้อำนวยการ 0-2202-3508
ฝ่ายบริหารทั่วไป 0-2202-3501 0-2354-3034
กลุ่มยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล 0-2202-3412, 0-2202-3496 0-2354-3312
กลุ่มงบประมาณ 0-2202-3456, 0-2202-3485 0-2354-3032
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0-2202-3525 0-2354-3034
กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน (กส.)
หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร
ผู้อำนวยการ 0-2202-3427, 0-2354-3049
ฝ่ายบริหารทั่วไป 0-2202-3324, 0-2202-3426 0-2354-3315
กลุ่มส่งเสริมการมาตรฐาน 0-2202-3517-8, 0-2202-3429
กลุ่มพัฒนาผู้ประกอบการด้านการมาตรฐาน 0-2202-3431
กลุ่มพัฒนาบุคลากรด้านการมาตรฐาน 0-2202-3428
กลุ่มศิลปกรรมและเทคโนโลยีสื่อเผยแพร่ 0-2202-3430, 0-2202-3547
กลุ่มการพิมพ์ 0-2202-3432
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศส.)
หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร
ผู้อำนวยการ 0-2202-3539
ฝ่ายบริหารทั่วไป 0-2202-3516, 0-2202-3513, 0-2354-3135 0-2354-3276
กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ 0-2202-3548-9
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-2202-3530, 0-2202-3540
กลุ่มบริการสารสนเทศมาตรฐานและกฎระเบียบ 0-2202-3538
กลุ่มพัฒนาและบริหารสารสนเทศมาตรฐาน 0-2202-3510, 0-2202-3515
สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (สก.) : บริการข้อมูลด้านการรับรองระบบงาน
หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร
ผู้อำนวยการ 0-2202-3418
กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการและบริหารงานทั่วไป 0-2202-3486-7, 0-2202-3413 0-2354-3313
กลุ่มวิชาการและประสารการรับรองระบบงาน 0-2202-3327
กลุ่มกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบรับรองและระบบการจัดการ 0-2202-3350, 0-2202-3440
กลุ่มรับรองหน่วยตรวจ 0-2202-3453, 0-2202-3494
กลุ่มรับรองหน่วยรับรอง 0-2202-3454, 0-2202-3494
กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ 1 : ทดสอบ (สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล) 0-2202-3491 0-2354-3045
กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ 2 : ทดสอบ (สาขาเคมี ปิโตรเลียม และปิโตรเคมี โพลิเมอร์ สิ่งแวดล้อม และโภคภัณฑ์) 0-2202-3493, 0-2202-3396 0-2354-3045
กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ 3 : สอบเทียบ 0-2202-3491 0-2354-3045
กลุ่มตรวจสอบภายใน
หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน 0-2202-3419 0-2354-3033