สำนักงานเลขานุการกรม (สล.)
หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร
เลขานุการกรม 0-2202-3305 0-2202-3415
กลุ่มบริหารเอกสารกลาง 0-2202-3306
กลุ่มช่วยอำนวยการ 0-2202-3308
กลุ่มการคลัง 0-2202-3309-12, 0-2202-3519-20 0-2354-3047
กลุ่มการพัสดุ 0-2202-3313-5, 0-2202-3457, 0-2202-3323 0-2202-3314
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 0-2202-3317-9 0-2202-3318
กองกฎหมาย (กม.)
หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร
ผู้อำนวยการ 0-2202-3420
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-2202-3521 0-2354-3281
กลุ่มกฎหมาย 0-2202-3522
กลุ่มคดีและเปรียบเทียบปรับ 0-2202-3321
กลุ่มกฎหมายต่างประเทศ 0-2202-3322
กองกำหนดมาตรฐาน (กก.) : บริการข้อมูลด้านกำหนดมาตรฐาน
หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร
ผู้อำนวยการ 0-2202-3490
กลุ่มวิเคราะห์และประมวลผล 0-2202-3330, 0-2202-3492, 0-2202-3452 0-2354-3166
กลุ่มกำหนดมาตรฐาน 1 : โยธาและวัสดุก่อสร้าง 0-2202-3439, 0-2202-3444 0-2202-3532
กลุ่มกำหนดมาตรฐาน 2 : ไฟฟ้ากำลัง อุปกรณ์ระบบผลิต ส่ง และจ่ายไฟฟ้าเครื่องจักรไฟฟ้าและอุปกรณ์กลไฟฟ้า 0-2202-3399, 0-2202-3533 0-2202-3532
กลุ่มกำหนดมาตรฐาน 3 : เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริภัณฑ์ส่องสว่าง อุปกรณ์สะสม และแปลงรูปพลังงาน อุปกรณ์เมคาทรอนิกส์ 0-2202-3348, 0-2202-3542, 0-2202-3495 0-2202-3495
กลุ่มกำหนดมาตรฐาน 4 : เครื่องจักรกลยานยนต์และชิ้นส่วน 0-2202-3307, 0-2202-3441 0-2202-3541
กลุ่มกำหนดมาตรฐาน 5 : เคมี ปิโตรเลียม โพลิเมอร์ สี วาร์นิช ยาง และนาโนเทคโนโลยี 0-2202-3365, 0-2202-3465 0-2354-3405
กลุ่มกำหนดมาตรฐาน 6 : อาหาร โภคภัณฑ์ สิ่งทอ หนัง กระดาษ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์ 0-2202-3437-8, 0-2202-3543 0-2354-3166
กองกำกับองค์กรด้านการมาตรฐาน (กอ.)
หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร
ผู้อำนวยการ 0-2202-3455
ฝ่ายบริหารทั่วไป 0-2354-3385 0-2354-3279
กล่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 0-2354-3373 0-2354-3279
กลุ่มหน่วยตรวจสอบและรับรอง 0-2354-3374
กลุ่มองค์กรกำหนดมาตรฐาน 0-2202-3534
กองควบคุมมาตรฐาน (กค.) : บริการข้อมูลด้านการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต
หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร
ผู้อำนวยการ 0-2202-3377
กลุ่มวิเคราะห์และประมวลผล 0-2202-3386-7, 0-2202-3398 0-2354-3407,
0-2354-3216
กลุ่มที่ 1 : โยธาและเหล็ก 0-2202-3393-4
กลุ่มที่ 2 : วัสดุก่อสร้าง 0-2202-3371-2
กลุ่มที่ 3 : เครื่องใช้ไฟฟ้า 0-2202-3380-81
กลุ่มที่ 4 : ไฟฟ้าส่องสว่าง กำลัง 0-2202-3383-84
กลุ่มที่ 5 : เครื่องกล ยานยนต์ และชิ้นส่วน 0-2202-3391-2
กลุ่มที่ 6 : เคมี ยาง ปิโตรเลียม สี วาร์นิช โภคภัณฑ์ สิ่งทอ และเครื่องมือแพทย์ 0-2202-3388, 0-2202-3390
กลุ่มรับรองมาตรฐานระหว่างประเทศและจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ 0-2202-3375-6
กองตรวจการมาตรฐาน 1 (กต.1) : บริการข้อมูลด้านการตรวจติดตามผล
หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร
ผู้อำนวยการ 0-2202-3370
ฝ่ายบริหารทั่วไป 0-2202-3328-9 0-2354-3158, 0-2354-3046, 0-2354-3277
กลุ่มตรวจการมาตรฐาน 1 : ผลิตภัณฑ์เหล็ก ทรงแบน 0-2202-3471
กลุ่มตรวจการมาตรฐาน 2 : ผลิตภัณฑ์ท่อปูน คอนกรีต เสาเข็ม 0-2202-3467-9
กลุ่มตรวจการมาตรฐาน 3 : ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน เซรามิก และสถาปัตยกรรม 0-2202-3463, 0-2202-3466
กลุ่มตรวจการมาตรฐาน 4 : เครื่องกล และเครื่องจักรกลการเกษตร 0-2202-3460-1
กลุ่มตรวจการมาตรฐาน 5 : ผลิตภัณฑ์อากาศยาน ยานยนต์ ยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน 0-2202-3462
กลุ่มตรวจการมาตรฐาน 6 : ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาวและระบบราง 0-2202-3470, 0-2202-3472
กองตรวจการมาตรฐาน 2 (กต.2) : บริการข้อมูลด้านการตรวจติดตามผล
หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร
ผู้อำนวยการ 0-2202-3479
ฝ่ายบริหารทั่วไป 0-2202-3331-2, 0-2202-3326, 0-2202-3475 0-2354-3378
กลุ่มตรวจการมาตรฐาน 1 : ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 0-2202-3473-4
กลุ่มตรวจการมาตรฐาน 2 : บริภัณฑ์ไฟฟ้าอัจฉริยะและหุ่นยนต์ 0-2202-3475-6
กลุ่มตรวจการมาตรฐาน 3 : ผลิตภัณฑ์ส่องสว่าง 0-2202-3477-8
กลุ่มตรวจการมาตรฐาน 4 : ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ากำลัง 0-2202-3480-1
กลุ่มตรวจการมาตรฐาน 5 : บริภัณฑ์สารสนเทศ ดิจิทัลและอุปกรณ์ไฟฟ้า 0-2202-3483
กลุ่มตรวจการมาตรฐาน 6 : บริภัณฑ์และเปลี่ยนความร้อน 0-2202-3337, 0-2202-3482
กองตรวจการมาตรฐาน 3 (กต.3) : บริการข้อมูลด้านการตรวจติดตามผล
หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร
ผู้อำนวยการ 0-2202-3435
ฝ่ายบริหารทั่วไป 0-2202-3351, 0-2202-3353 0-2354-3161
กลุ่มตรวจการมาตรฐาน 1 : ผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ โภคภัณฑ์ ของเล่น 0-2202-3362-3
กลุ่มตรวจการมาตรฐาน 2 : ผลิตภัณฑ์อาหาร เกษตรแปรรูป เคมีภัณฑ์และเทคโนโลยีชีวภาพ 0-2202-3347, 0-2202-3358
กลุ่มตรวจการมาตรฐาน 3 : ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม พอลิเมอร์ และเชื้อเพลิงชีวภาพ 0-2202-3361
กลุ่มตรวจการมาตรฐาน 4 : ผลิตภัณฑ์วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง และสมุนไพร 0-2202-3359, 0-2202-3360
กลุ่มตรวจการมาตรฐาน 5 : ผลิตภัณฑ์สี วาร์นิช และผลิตภัณฑ์นาโน 0-2202-3355-6
กองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (กช.) : บริการข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน
หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร
ผู้อำนวยการ 0-2202-3357
ฝ่ายบริหารทั่วไป 0-2202-3352, 0-2202-3397 0-2202-3395
กลุ่มพัฒนาวิชาการผลิตภัณฑ์ชุมชน 0-2202-3336, 0-2202-3342-3 0-2202-3395
กลุ่มกำหนดมาตรฐาน 0-2202-3334, 0-2202-3335 0-2202-3395
กลุ่มรับรองคุณภาพ 0-2202-3344-6 0-2202-3395
กลุ่มตรวจติดตามผล 0-2202-3338, 0-2202-3340 0-2202-3395
กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ (กป.)
หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร
ผู้อำนวยการ 0-2202-3505, 0-2354-3038
ฝ่ายบริหารทั่วไป 0-2202-3502, 0-2202-3507 0-2354-3041
กลุ่มพันธกรณีองค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ 0-2202-3509
กลุ่มพันธกรณีองค์การภูมิภาค 0-2202-3506, 0-2202-3524 0-2354-3041
กลุ่มพันธกรณีความตกลงด้านอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า 0-2202-3504 0-2202-3511
กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ 0-2202-3503 0-2202-3511, 0-2202-3401
กลุ่มทำความตกลงยอมรับร่วมด้านการมาตรฐาน 0-2202-3512, 0-2202-3514 0-2354-3041
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กย.)
หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร
ผู้อำนวยการ 0-2202-3508
ฝ่ายบริหารทั่วไป 0-2202-3501, 0-2354-3414 0-2354-3034
กลุ่มยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล 0-2202-3412, 0-2202-3496 0-2354-3312
กลุ่มงบประมาณ 0-2202-3456, 0-2202-3485 0-2354-3032
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0-2202-3525 0-2354-3034
กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน (กส.)
หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร
ผู้อำนวยการ 0-2202-3427, 0-2354-3049
ฝ่ายบริหารทั่วไป 0-2202-3324, 0-2202-3426 0-2354-3315
กลุ่มส่งเสริมการมาตรฐาน 0-2202-3517-8, 0-2202-3429
กลุ่มพัฒนาผู้ประกอบการด้านการมาตรฐาน 0-2202-3431, 0-2202-3428
กลุ่มเทคโนโลยีสื่อเผยแพร่ด้านการมาตรฐาน 0-2202-3430, 0-2202-3547
กลุ่มการพิมพ์ 0-2202-3432
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศส.)
หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร
ผู้อำนวยการ 0-2202-3539
ฝ่ายบริหารทั่วไป 0-2202-3516, 0-2202-3513 0-2354-3276
กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ 0-2202-3548-9
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-2202-3530, 0-2202-3540
กลุ่มบริการสารสนเทศมาตรฐานและกฎระเบียบระหว่างประเทศ 0-2202-3538
กลุ่มห้องสมุดสารสนเทศด้านมาตรฐาน 0-2202-3510, 0-2202-3515
ศูนย์บริการข้อมูล (NSW) 0-2202-3304, 0-2354-3266
สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (สก.) : บริการข้อมูลด้านการรับรองระบบงาน
หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร
ผู้อำนวยการ 0-2202-3418
กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการและบริหารงานทั่วไป 0-2202-3486-7, 0-2202-3443 0-2354-3133
กลุ่มวิชาการและประสานการรับรองระบบงาน 0-2202-3327
กลุ่มกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบรับรองและระบบการจัดการ 0-2202-3440
กลุ่มรับรองหน่วยตรวจ 0-2202-3453, 0-2202-3494
กลุ่มรับรองหน่วยรับรอง 0-2202-3454, 0-2202-3494
กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ 1 : ทดสอบ (สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล) 0-2202-3443 0-2354-3045
กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ 2 : ทดสอบ (สาขาเคมี ปิโตรเลียม และปิโตรเคมี โพลิเมอร์ สิ่งแวดล้อม และโภคภัณฑ์) 0-2202-3493, 0-2202-3396 0-2354-3045
กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ 3 : สอบเทียบ 0-2202-3491, 0-2202-3546 0-2354-3045
กลุ่มตรวจสอบภายใน
หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน 0-2202-3419 0-2354-3033