เลขหมายโทรศัพท์ : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ลำดับที กอง/สำนัก/ศูนย์ โทรศัพท์
1 โอเปอเรเตอร์ 02 430 6815
2 กองควบคุมมาตรฐาน 02 430 6821
3 กองตรวจการมาตรฐาน 1 02 430 6822
4 กองตรวจการมาตรฐาน 2 02 430 6823
5 กองตรวจการมาตรฐาน 3 02 430 6824
6 สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ 02 430 6825
7 กองกำกับองค์กรด้านการมาตรฐาน 02 430 6826
8 กองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 02 430 6827
9 กองกำหนดมาตรฐาน 02 430 6828
10 สำนักงานเลขานุการกรม 02 430 6829
11 กองกฏหมาย 02 430 6830
12 กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ 02 430 6831
13 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 02 430 6832
14 กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน 02 430 6833
15 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 02 430 6834
16 กลุ่มตรวจสอบภายใน 02 430 6820
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565