ชื่อมาตรฐาน : มาตรฐานและกฎระเบียบของประเทศญี่ปุ่น

  
กฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้และวัสดุไฟฟ้า


      กฎหมาย ฉบับที่ 234 ปี ค.ศ. 1961/ คำแปลฉบับชั่วคราว
      รายชื่อผลิตภัณฑ์ภายใต้ขอบข่าย Den an Law
 


  การควบคุมวัสดุและเครื่องใช้ไฟฟ้า ภายใต้กฎหมายประเทศญี่ปุ่น


  ภาคผนวก 1

สายเคเบิลและสายอ่อนรวมถึงสายเคเบิลความร้อนขั้นพื้นฐาน
  ภาคผนวก 2 ท่อร้อยสายไฟฟ้า ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดสําหรับฝังพื้น รางสายไฟฟ้า และส่วนเพิ่มเติมและชุดประกอบสําเร็จควบคุมไฟฟ้า
  ภาคผนวก 3 ฟิวส์
  ภาคผนวก 4 อุปกรณ์เชื่อมต่อทางไฟฟ้า
  ภาคผนวก 5 ตัวจํากัดกระแสไฟฟ้า
  ภาคผนวก 6 หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็กเฟสเดียว ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าและบัลลาสต์สำหรับหลอดปล่อยประจุ
  ภาคผนวก 7 มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสแบบสะสมดังที่กำหนดในภาคผนวก 1-7 และมอเตอร์เฟสเดียวดังที่กำหนดในภาคผนวก 2-2 ของกฎหมาย
  ภาคผนวก 8 อุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับ เครื่องจักรกล และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ได้
 
  ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม,
  โปรดติดต่อ กลุ่มบริการสารสนเทศมาตรฐานและกฎระเบียบระหว่างประเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  โทรศัพท์ : 0 2202 3538
  โทรสาร : 0 2354 3276
  E-mail: stdinfo@tisi.go.th
 

 

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10/05/2565