ชื่อมาตรฐาน : ข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมในการรับรองระบบงาน

nac1
 
ข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมในการรับรองระบบงาน

 


dot5 ข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมในการรับรองระบบงานหน่วยรับรอง
- NSC IAF MLA Committee Members (สมอ.ได้รับการรับรอง วันที่ 7 ก.พ. 2567 หน้าที่ 35) 
- สาขาหน่วยรับรองบุคลากรและสาขาหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก
- สาขาหน่วยรับรองระบบการจัดการพลังงาน
- สาขาระบบการบริหารงานคุณภาพและสาขาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (IAF MRA)
- สาขาหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ (IAF MRA)
dot5 ข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมในการรับรองระบบงานหน่วยตรวจ
- APAC MRA
- ILAC MRA
- ข้อตกลงการใช้เครื่องหมาย ILAC MRA
dot5 ข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมในการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
- APAC MRA
- ILAC MRA
- ข้อตกลงการใช้เครื่องหมาย ILAC MRA

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565