นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / www.tisi.go.th
Privacy Policy of Thai Industrial Standards Institute / www.tisi.go.th
จัดทำเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559

          สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / www.tisi.go.th ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / www.tisi.go.th ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
          1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / www.tisi.go.th ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น
          2. ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / www.tisi.go.th จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender) สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) หรือหมายเลขบัตรเครดิต (Credit Card Number) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address)
          3. นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / www.tisi.go.th จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรม ค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)
          4. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / www.tisi.go.th ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / www.tisi.go.th ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
          1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / www.tisi.go.th จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / www.tisi.go.th เท่านั้น          2. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / www.tisi.go.th ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / www.tisi.go.th ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น          3. ในกรณีที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / www.tisi.go.th ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / www.tisi.go.th เป็นต้น สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / www.tisi.go.th จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / www.tisi.go.th

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
          เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านๆ มีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / www.tisi.go.th ก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / www.tisi.go.th ทราบในหน้าเว็บ http://www.tisi.go.th

การใช้คุกกี้ (Cookies)
          “คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / www.tisi.go.th ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / www.tisi.go.th สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ“คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / www.tisi.go.th จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / www.tisi.go.th เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / www.tisi.go.th ต่อไป

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
          สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / www.tisi.go.th อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / www.tisi.go.th จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / www.tisi.go.th

การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / www.tisi.go.th
          ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / www.tisi.go.th ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / www.tisi.go.th ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / www.tisi.go.th ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้
          สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / www.tisi.go.th
          ที่อยู่ 75/42 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
          โทรศัพท์ 02-202-3548
          โทรสาร 02-354-3267
          Email @tisi.go.th
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565