เครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าที่ผลิตและจัดจำหน่ายโดยผู้ประกอบการ SME ที่เป็นมาตรฐานกำหนดเกณฑ์คุณภาพของผู้ประกอบการ SME

เพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้าให้เป็นที่ยอมรับของตลาดไม่ว่าจะเป็นทั้งในและต่างประเทศ


"เครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส)" คือเครื่องหมายรับรองคุณภาพให้กับ สินค้าหรือบริการที่ผลิตจำหน่ายหรือบริการโดยวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาด ย่อม (SMEs) เป็นการกำหนดมาตรฐานการผลิตในผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อุตสาหกรรมขนาด ใหญ่ สมอ.จึงได้ออกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เพื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอี หรือวิสาหกิจชุมชนที่ต้องการเครื่องหมายการันตีสินค้าที่ผลิตขึ้นจำหน่าย เพื่อเป็น เครื่องรองรับ และให้ความมั่นใจต่อผู้ซื้อ

โดยให้ชื่อว่า "มอก.เอส" ทั้งนี้จะเป็นการ กำหนดมาตรฐานการผลิตในผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เพื่อให้ผู้ผลิตรายย่อยที่ผลิตสินค้าจากชุมชน

สามารถเข้ามาขอเครื่องหมายรองรับ คุณภาพได้จาก สมอ. เป็นเหมือนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ถือว่าเป็นเครื่องมือที่จะ พัฒนาผู้ประกอบการไปพร้อมกับการ

เพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า สร้างรายได้ให้มากขึ้น และ สร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้านั้น ๆ โดยผู้ที่ต้องการจะขอใบรับรองต้องยื่นโดยตรงกับ สมอ. และหากผ่าน

การพิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนด ใบรับรองจะอยู่ได้ถึง 3 ปี และ สามารถต่อได้เรื่อย ๆ เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการต่อยอดให้เอสเอ็มอีมีช่องทางที่ดี

แข่งขันได้ในตลาดปัจจุบัน


การพัฒนา
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565