เผยสถิติ ผู้ได้รับใบรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
                                                           

                          

                          

                          

                          

ข้อมูลผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จาก สมอ. ทั่วประเทศไทย ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566
มีจำนวนทั้งสิ้น 10,242 ราย เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของทั้งประเทศ 5 จังหวัดที่มีผู้ได้รับการรับรอง มผช.ระดับสูงที่สุด 5 อันดับแรก เรียงตามลำดับ คือ

1. เชียงใหม่
2. นครราชสีมา
3. อุบลราชธานี
4. กรุงเทพมหานคร
5. ขอนแก่น

ซึ่งผลิตภัณฑ์ 5 อันดับแรกที่ได้รับการรับรอง มผช. สูงสุด ของทั้งประเทศ เรียงตามลำดับ คือ

1. กระเป๋าผ้า
2. งานประดิษฐ์จากผ้า
3. ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
4. ผ้ามัดหมี่
5. เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง

โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ได้รับการรับรอง มผช. ระดับสูงที่สุดคือ 3063 ราย คิดเป็น 30% และภาคตะวันออกมีผู้ได้รับการรับรอง มผช.
ระดับต่ำที่สุด คือ 414 ราย คิดเป็น 4% โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (30%)
2. ภาคกลาง (27%)
3. ภาคเหนือ (24%)
4. ภาคใต้ (15%)
5. ภาคตะวันออก (4%)

จังหวัดของภาคกลางที่มีผู้ได้รับการรับรอง มผช.ระดับสูงที่สุด 5 อันดับแรก คือ กรุงเทพมหานคร
อ่างทอง นครปฐม สุพรรณบุรี และปทุมธานี

จังหวัดของภาคตะวันออกที่มีผู้ได้รับการรับรอง มผช. ระดับสูงที่สุด คือ จันทบุรี

จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีผู้ได้รับการรับรอง มผช.ระดับสูงที่สุด 5 อันดับแรก คือ
นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น สุรินทร์ และบุรีรัมย์

จังหวัดของภาคเหนือที่มีผู้ได้รับการรับรอง มผช.ระดับสูงที่สุด 5 อันดับแรก คือ เชียงใหม่ แพร่ ลำพูน ลำปาง และเพชรบูรณ์

จังหวัดของภาคใต้ที่มีผู้ได้รับการรับรอง มผช.ระดับสูงที่สุด 5 อันดับแรก คือ พัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช พังงา และยะลา


ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566
จัดทำโดย น.ส. สมลักษณ์ รติพิชยกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
(MS.(Comp. & Eng.Mgt.), ศ.บ.)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565