QM Quality Mamual
Quality Plan
 
 แผนคุณภาพการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
 
 แผนคุณภาพการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
 
 แผนคุณภาพการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต
 
 แผนคุณภาพการรับรองระบบงานหน่วยรับรอง
 
 แผนคุณภาพการรับรองระบบงานหน่วยตรวจ
 
 แผนคุณภาพการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
 
 แผนคุณภาพการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
 แผนคุณภาพการตรวจติดตามผลที่โรงงาน มาตรา 16 และ มาตรา 20
 
 แผนคุณภาพการตรวจติดตามผลการนำเข้า มาตรา 21
 
 แผนคุณภาพการตรวจควบคุมสถานที่จำหน่าย
 
 แผนคุณภาพการโฆษณา-ประชาสัมพันธ์
 
 แผนคุณภาพการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดระบบการจัดการตามมาตรฐาน
 
 แผนคุณภาพการจัดฝึกอบรมผู้ประกอบการ
 
 แผนคุณภาพการรับฟังความคิดเห็นของตัวแทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องก่อนตราพระราชกฤษฎีกา
 
 แผนคุณภาพการร่วมกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ
 
 แผนคุณภาพการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์
 
 แผนคุณภาพการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง กรณีสอบแข่งขัน
 
 แผนคุณภาพการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ
 
 แผนคุณภาพการบริหารงบประมาณ