คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

ทำหน้าที่ดำเนินงานตามมติของ Council และ CB จัดเตรียมวาระการประชุมและเอกสารการประชุมให้กับ CB ตรวจตราการปฏิบัติงานของสำนักเลขาธิการ IEC รวมทั้งติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการแห่งชาติ (NC)