สมอ. ชู 10 หน่วยงานตัวอย่าง นำ มอก. 9999 ไปใช้ เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 สมอ. จัดพิธีลงนามรับรองตนเองให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำ มอก. 9999 ที่ผ่านการทวนสอบประสิทธิผลและความสำเร็จของการนำ มอก. 9999 “แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม” มาปรับใช้กับหน่วยงานตนเอง จำนวน 10 หน่วยงาน

วันที่เผยแพร่ : 2019-09-19 11:33:15


อ่านต่อ..

วันที่ประกาศ หัวข้อข่าว
2019-09-19 11:33:15 สมอ. ชู 10 หน่วยงานตัวอย่าง นำ มอก. 9999 ไปใช้ เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 สมอ. จัดพิธีลงนามรับรองตนเองให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำ มอก. 9999 ที่ผ่านการทวนสอบประสิทธิผลและความสำเร็จของการนำ มอก. 9999 “แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม” มาปรับใช้กับหน่วยงานตนเอง จำนวน 10 หน่วยงาน
2019-09-17 10:24:51 นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2562 วันนี้(16 กันยายน 2562) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2562 (The Prime Minister's Industry Award 2019)  ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมจัดขึ้นเป็นปีที่ 27 โดยมีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
2019-09-12 15:14:32 สมอ. ร่วมปล่อยขบวนรถ “กระทรวงอุตสาหกรรม สานพลัง รวมน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม” วันนี้ (10 กันยายน 2562) เวลา 14.30 น. นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สมอ. เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยขบวนรถ “กระทรวงอุตสาหกรรม สานพลัง รวมน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม”
2019-09-06 14:26:37 สมอ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ACCSQ RBPWG ครั้งที่ ๒๙ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง วันนี้ (5 ก.ย.2562) นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองเลขาธิการ สมอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์ยาง (Rubber-Based Product Working Group - RBPWG) ภายใต้คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน (ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality - ACCSQ) ครั้งที่ ๒๙ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม บลิสตัน สุวรรณ พาร์ค วิว กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนเข้าร่วมประชุมกว่า ๖๐ คน จากประเทศสมาชิกอาเซียน
2019-08-21 09:31:28 วันนี้(20 สิงหาคม 2562) นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองเลขาธิการ สมอ. เป็นประธานร่วมกับ Ms.Naomi KIJIMOTO ผู้แทน Product Safety Division แห่ง Ministry of Economy, Trade and Industry(METI),Japan เปิดการฝึกอบรม Overview of product safety activity  in Thailand and Japan ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ  โดยการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง METI  สมอ. National Institute of Technology and Evaluation (NITE) และ The Association for Overseas Technical Scholarship (AOTS)
วันที่ประกาศ หัวข้อประกาศ
2019-09-17 08:59:38 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15 ของ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2019-08-14 09:40:46 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2019-08-09 16:26:33 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2019-07-30 13:46:27 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานสังกัดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
2019-07-26 15:36:17 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานสังกัดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ประกาศ ชื่อมาตราฐาน
2019-09-30 17:25:39 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบอะลูมิเนียม 55 % ผสมสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อนแบบต่อเนื่อง เลขที่มาตรฐาน มอก. 2228-2559 ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที 27 ก.ย. 62
2019-04-09 16:14:06 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 27 มี.ค. 62
2019-04-09 14:51:53 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ชนิดเหนี่ยวนำสามเฟส ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 3 เม.ย. 62
2019-03-12 10:16:38 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้เมลามีน-ฟอร์แมลดีไฮด์ ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์ และเมลามีน-ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์ สำหรับอาหาร : เฉพาะด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 7 มี.ค. 62
2019-01-02 14:18:12 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหารต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 11 ธ.ค. 61
วันที่อบรมสัมมนา หัวข้อประกาศ จำนวนที่เปิดรับ (คน)
18 September 2019 - 18 September 2019 พิธีลงนามประกาศรับรองตนเองในการนำ มอก.9999 ไปใช้ ของ 10 บริษัท ที่ผ่านการทวนสอบ 1